Oddelenie dlhodobo chorých.

Charakter oddelenia má základ v koncepcii geriatrie, čo poukazuje na špecifickosť odboru a komplexnosť prístupu k pacientom, potrebu koordinácie tímovej spolupráce interdisciplinárnej lekárskej, ale aj ošetrovateľskej, rehabilitačnej a zároveň akceptáciu zdravotne – sociálnu. Cieľom je dosiahnutie čo najvyššej aktivity pacienta, jeho funkčnej zdatnosti, sebestačnosti a nezávislosti od okolia, prispievanie k zlepšeniu a udržaniu kvality života.

Na oddelenie sa prijímajú pacienti prevažne chronicky chorí, s komplikáciami viacerých somatických ochorení od 18. roku života, ktorých stav nevyžaduje intenzívne vyšetrenie, ale vyžaduje komplexnú liečbu a ošetrovanie, rehabilitáciu a nácvik bežných denných činností. Špecifickosť polymorbidných pacientov vyžaduje  osobitný typ  starostlivosti  ošetrujúceho personálu, jeho humánny prístup   s rešpektovaním individuálnych somatických a psychických osobitostí pacienta, prevažne geriatrického veku.

Výhodou oddelenia je, že sa nachádza v areáli nemocnice a na zabezpečenie komplexnej starostlivosti  oddelenie  využíva  služby  aj   ostatných  medicínskych  odborov,   spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek nemocnice.

Oddelenie má 40 lôžok so štandardným vybavením. Čakacia doba na hospitalizáciu je minimálna,prijímajú sa pacienti z lôžkových oddelení nemocníc, aj  ambulantní pacienti na odporučenie svojho ošetrujúceho lekára. Dĺžka hospitalizácie sa riadi klinickým stavom pacienta.

Oddelenie má nadregionálnu pôsobnosť. Okrem pacientov z regiónu Orava sú pre vysokú odbornú úroveň oddelenia hospitalizovaní pacienti aj z okolitých okresov, hlavne z okresu Martin a Turčianske Teplice. Dobrá je spolupráca s Martinskou fakultnou nemocnicou, z ktorej sú pacient z kliník po zvládnutí akútneho stavu na oddelenie pre dlhodobo chorých prekladaní pacienti za účelom v pokračovania komplexnej zdravotnej starostlivosti.

Kontakty: primár oddelenia:     043-5801-335
oddelenie     043-5801-104

Primár : MUDr. Ladislav NINIS                             Tel.: 043- 5801- 335;   043- 5801- 140

Mobil: 0911 796 678

Lekári :

MUDr. Eva Drengubiaková

MUDr. Gabriela Bielová

MUDr. Štefíková Barbora

 

Vedúca sestra : Ťeťáková Helena   Tel :  043 -5801- 402