Nahlásenie korupcie

Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov podaných v zmysle zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 Podnet možno podať :

– písomne

– osobne (ústne) do záznamu (zápisnice)

– alebo elektronickou poštou.

1 Písomný podnet sa podáva zodpovednej osobe p. Petronele Jarkovskej, alebo do schránky pri podateľni zamestnávateľa, ktorú pravidelne kontroluje zodpovedná osoba.

2 Podanie podnetu ústnou formou (osobne) do záznamu možno uskutočniť prostredníctvom zodpovednej osoby (zápisnica).

3 Podanie podnetu elektronickou formou je možné uskutočniť na e-adresu zodpovednej osoby:

e- mail:    jarkovska@donsp.sk