Podnety/sťažnosti na poskytovanie ZS

Podnety/sťažnosti na poskytovanie zdravotnej starostlivosti

Do pôsobnosti Žilinského  samosprávneho kraja patrí i riešenie podaní podnetov občanov na nespokojnosť s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

Podnety sú  vybavované podľa  zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov so zameraním na dodržiavanie povinnosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti z ustanovení zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Podnety sa môžu týkať nasledovných oblastí:

 • Neoprávnené platby za zdravotnú starostlivosť a služby súvisiace so zdravotnou starostlivosťou
 • Nezverejnený cenník a nesúlad vydaných príjmových dokladov  s ním.
 • Nedodržiavanie ordinačných hodín a hodín na prednostné vyšetrenie.
 • Zdravotná dokumentácia pacienta- uchovávanie, odovzdanie novému lekárovi a získavanie informácií  z nej.
 • Rajonizácia – určenie obvodu poskytovateľov – všeobecný lekár pre dospelých , všeobecný lekár pre deti a dorast, gynekológ a zubný lekár.
 • Odmietnutie zdravotnej starostlivosti pacientovi.
 • Odstúpenie od poskytovania zdravotnej starostlivosti zo strany lekára a zo strany pacienta.
 • Neinformovanie pacienta a zákonného zástupcu zo strany poskytovateľa.
 • Prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia bez povolenie na poskytovanie zdravotnej starostlivosti.
 • Nesplnenie podmienok na personálne zabezpečenie a materiálno- technické vybavenie zdravotníckych zariadení.

Podnet môže občan podať písomne (poštou alebo priamo na podateľni DONsP),  alebo elektronickou poštou na emailovú adresu
sekretariat@donsp.sk

Pri podávaní  písomného PODNETU je potrebné uviesť:

 • Meno a priezvisko, adresu, prípadne telefonický alebo emailový kontakt osoby, ktorá podnet podáva
 • identifikačné údaje o lekárovi alebo nemocnici
 • opis problému s určením časového obdobia.

Ako postupovať pri podozrení z nedostatočnej alebo chybnej zdravotnej starostlivosti zo strany zdravotníckeho pracovníka

Ak má pacient, prípadne pozostalí poškodeného pochybnosti o tom, či zdravotnícky pracovník poskytol správne ošetrenie, možno sa obrátiť na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Podnet treba poslať písomne alebo elektronicky. „Občania sa môžu obrátiť na úrad, keď sú nespokojní so zdravotnou starostlivosťou, ktorá im bola poskytnutá, majú výhrady k liečbe, stanoveniu diagnózy, postupu lekára, pretrvávajú u nich zdravotné ťažkosti a podobne. Podnet by mal obsahovať meno, priezvisko, adresu, prípadne telefonický kontakt osoby, ktorá podnet podáva, ďalej identifikačné údaje o lekárovi alebo nemocnici a opis problému s určením časového obdobia“.

Úrad následne u  prešetrí, či bola zdravotná starostlivosť poskytnutá správne, v zmysle zákona. „Teda, či boli vykonané všetky zdravotné výkony na správne určenie choroby so zabezpečením včasnej a účinnej liečby s cieľom uzdravenia osoby alebo zlepšenia stavu osoby pri zohľadnení súčasných poznatkov lekárskej vedy“. Úrad má zároveň možnosť prizvať si k prešetreniu aj konzultantov odborníkov z jednotlivých medicínskych odborov, ktorí vypracujú posudok. Na základe výsledkov dohľadu úrad nakoniec skonštatuje, či bola zdravotná starostlivosť poskytnutá správne a či bol teda podnet opodstatnený. V prípade, že k pochybeniu skutočne došlo, nemocnica či lekári, ktorí pochybili, dostanú od úradu pokutu. Jej výšku stanovuje zákon podľa závažnosti nedostatkov a ich následkov.

Náhradu škody  pre dotknutých pacientov, prípadne ich pozostalých, však už úrad nerieši. Uplatňovať si ju môžu jedine v občianskom súdnom konaní.