OKB a HTO

Oddelenie klinickej biochémie, hematológie a transfúziológie

Je organizačnou zložkou  nemocnice ako samostatný medicínsky odbor interdisciplinárneho charakteru. Svoju činnosť vykonáva v rámci liečebno-preventívnej starostlivosti a podlieha priamo riaditeľovi nemocnice.

Oddelenie klinickej biochémie, hematológie a transfúziológie je po stránke ekonomickej, nákladovým strediskom nemocnice v oblasti mzdových fondov, vecných nákladov a investičného vybavenia.

Oddelenie klinickej biochémie, hematológie a transfúziológie má vypracované štandardné pracovné postupy, ktoré sú prispôsobené jej hlavným úlohám. Hlavnou náplňou oddelenia klinickej biochémie, hematológie a transfúziológie je poskytovanie komplexnej biochemickej, hematologickej a transfúziologickej diagnostiky na stanovenie etiológie biochemických a hematologických parametrov a stanovenie terapie.

Denná prevádzka : 7.00 – 15.30

Ústavná pohotovostná služba  15.30 – 7.00

Vízia do budúcnosti.

Správnosť a presnosť diagnostiky sú hlavnými hodnotiteľmi kvality našich činností, zavedením a udržiavaním systému zabezpečovania kvality podľa STN EN ISO 9001:2001 chceme poskytovať klientom (lekárom, pacientom) primeranú istotu, že výsledky našej činnosti majú požadovanú kvalitu. Vytvárať podmienky pre to, aby výsledky našej činnosti boli stále v súlade s platnými legislatívnymi normami a predpismi. Každý pracovník OKB a HTO musí cítiť a niesť zodpovednosť za výsledky svojej práce. Zdravotnícki pracovníci oddelenia sú systematicky vedení k rozvoju svojich znalostí a zručností pravidelným vzdelávaním. Zabezpečovanie kvality nesmie byť na úkor bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov OKB a HTO. Cielene vyhľadávať a načúvať potrebám našich klientov (lekárov, pacientov), získané poznatky vyhodnocovať a používať k zvýšeniu ich spokojnosti s našimi službami rozšírením palety vyšetrovacích metód.

Činnosť oddelenia.

Hlavným odborným obsahom klinickej biochémie, hematológie a transfúziológie je diagnostika základných biochemických a hematologických vyšetrení, špeciálnych imunologických vyšetrení najnovšími dostupnými metódami. Biochemickými a hematologickými vyšetreniami a interpretáciou ich výsledkov sa podieľa na diagnostike, liečbe, monitorovaní liečby a stanovení diagnózy, ochorení osôb hospitalizovaných v NsP Dolný Kubín, NsP Trstená a ambulantných pacientov z regiónu Oravy. Odber a spracovanie materiálu  sa riadi podľa platných postupov uvedených v príslušných metódach. Prevádzkový poriadok je vypracovaný  v súlade so znením koncepcie odborov OKB a HTO. Je záväzný pre všetkých pracovníkov OKB a HTO.

Zabezpečujeme laboratórne vyšetrenia liečebno-preventívnej starostlivosti pre pacientov NsP Dolný Kubín, NsP Trstená, ambulantných pacientov regiónu Orava, z iných regiónov a cudzincov podľa požiadaviek ošetrujúcich lekárov. Hlavným cieľom OKB a HTO je vykonávať diagnostiku v súlade s normami správnej laboratórnej praxe vrátane internej a externej kontroly kvality.Tieto ciele plánujeme dosiahnuť takto: Dodržiavaním systému kvality v laboratórnych úsekoch zabezpečiť kvalitnú diagnostiku, aby sa dosahovala vysoká odbornosť a spoľahlivosť práce, bezpečnosť a objektivita. Zaviesť nové metódy a dosiahnuť špecifickosť vyšetrení a skrátenie intervalu vyšetrení.  Klinická biochémia: je medicínsky odbor, ktorý patrí medzi liečebné a vyšetrovacie zložky nášho zdravotníctva. Náplňou odboru je sledovanie látkovej výmeny v zdraví aj chorobe a využitie poznatkov, ktoré sa pri tom získajú, na prevenciu, včasnú diagnostiku, pozorovanie priebehu ochorenia, určenie rozsahu poškodenia organizmu a stanovenie prognózy. Metódou práce sú vyšetrenia fyzikálnochemické, chemické a imunologické. Uplatňovanie nových poznatkov sa uskutočňuje zavádzaním moderných vyšetrovacích metód s čo najvyššou analytickou spoľahlivosťou a informačnou cenou, jednak hodnotením výsledkov podľa posledných poznatkov vedy a na základe praktických skúsenosti. Funkčná náplň oddelení klinickej biochémie vyžaduje úzku spoluprácu so všetkými klinickými pracoviskami, ako aj s ostatnými oddeleniami spoločných vyšetrovacích zložiek nemocnice. Diagnostiku prevádzame na doposiaľ najmodernejšie dostupných analyzátoroch.

Hematologická ambulancia: sa zaoberá prevenciou, diagnostikou, terapiou a dispenzarizáciou chorôb krvi, krvotvorných buniek a orgánov. Vykonáva laboratórne a konziliárne vyšetrenia pri sekundárnych ochoreniach krvi a krvotvorby v úzkej spolupráci s ďalšími odbormi. zaisťuje hematologické vyšetrenia a monitorovanie antikoagulačnej a fibrinolytickej liečby.

Oddelenie laboratórnej hematológie – sa zaoberá laboratórnou diagnostikou, vykonáva morfologické vyšetrenia, cytochemické, funkčné vyšetrenia, hemostazeologické vyšetrenia, špeciálne biochemické vyšetrenia, zaisťuje laboratórne hematologické vyšetrenia a vyšetrenia antikoagulačnej a fibrinolitickej liečby. Spolupracuje s klinickými a laboratórnymi odbormi. Zabezpečuje spoľahlivosť a presnosť laboratórnych, diagnostických metód a postupov. Zaisťuje a rozvíja systém kontroly kvality na všetkých stupňoch.

Oddelenie transfúziológie

– sa zaoberá vyšetrovaním darcov krvi, odberom a využívaním krvi a jej zložiek, ich spracovaním a racionálnym liečebným využitím pri dodržiavaní  bezpečnosti pre darcu a príjemcu.

Kontaktná osoba :       Prim. RNDr. Ľudmila Srogoňová

Kontaktná emailová adresa :      srogonova@donsp.sk ;

Kontaktné telefónne číslo :       043-5801-590

Adresa : Oddelenie klinickej biochémie, klinickej hematológie a transfúziológie

Dolnooravská nemocnica s poliklinikou   MUDr. L. N. Jégé Dolný Kubín,

Nemocničná 1944/10, 026 14 Dolný Kubín,

Telefónny zoznam – ostatné kontakty s predvoľbou 043 5801 — :

HTO

5801-559          Lekár hematológia                      MUDr. Aurélia Fedorová

5801-560        Vedúci laborant                             Mgr. Jarmila  Mrišková

5801-558        Denná miestnosť

5801-554        Hemat. laboratórium

5801-305        Krvný sklad

5801-560        Vyšetrovňa darcov

Spoločenská miestnosť – darci

5801-362        Hem. ambulancia sestra

OKB

5801-406        Vedúci laborant, denná miestnosť  Daniela Žatkuliaková,

5801-553          Biochemické laboratórium

5801-378          Imunologické laboratórium 

5801-464          Biochemické laboratórium                  príjem materiálu