Info pre pacienta

Informácie o objednaní sa na jednotlivé ambulancie hľadajte na ich stránkach. V hornej časti menu pokračujte výberom ambulancie. Informácie  a často kladené otázky pred hospitalizáciou nájdete na stránke rady pre pacienta. V hornej časti menu pokračujte výberom info / rady pre pacienta.

 

Nemocničný poriadok

Zdravie je jednou z najdôležitejších ľudských hodnôt a jedným zo základných predpokladov šťastného a tvorivého života jednotlivcov i celej spoločnosti. Pacient má právo na ohľaduplnú, odbornú zdravotnú starostlivosť, vykonávanú so zreteľom na jeho ľudskú dôstojnosť. Cieľom ústavnej liečby je poskytovanie komplexnej zdravotnej starostlivosti. Pri plnení týchto úloh môžete pomôcť aj Vy tým, že vytvoríte v nemocnici čisté a pokojné prostredie.

 1. Pri prijatí do ústavnej zdravotnej starostlivosti sestra alebo sanitárka zabezpečí uloženie pacienta na lôžko a plní pokyny a ordinácie prijímajúceho lekára. Prevezme zvršky pacienta a zabezpečí ich úschovu. O prevzatí vydá potvrdenie o úschove.
 2. Pacient používa vlastnú osobnú bielizeň. Pri znečistení poskytne osobnú bielizeň aj príslušné oddelenie. Súkromnú bielizeň nie je možné použiť na operačných sálach.
 3. V zariadení nie je dovolené prechovávať nebezpečné predmety, strelné zbrane, chemikálie, veci hygienicky škodlivé alebo vzbudzujúce odpor, veci v nadmernom množstve.
 4. Cenné veci a peňažnú hotovosť, ktorú nemožno zveriť príbuzným alebo sprievodcovi, prevezme sestra a uloží v trezore oddelenia so záznamom o prevzatí cennej veci, resp. peňažnej hotovosti. V opačnom prípade nemocnica nezodpovedá za poškodenie, stratu alebo odcudzenie veci.
 5. V záujme ochrany majetku je potrebné šetrne zaobchádzať s nemocničným zariadením. Pri úmyselnom poškodení nemocničného majetku, ste povinní škodu uhradiť.
 6. Počas Vášho pobytu v nemocnici sa o Vás stará ošetrujúci zdravotný personál (lekár, sestra, sanitár). Je potrebné, aby ste dodržiavali ich pokyny a rady, aby Váš pobyt v nemocnici splnil svoj účel. Pri ťažkostiach sa obracajte na ktoréhokoľvek zamestnanca ošetrujúceho personálu.
 7. Máte právo na čisté lôžko. Vašou povinnosťou je však ho udržiavať čisté. Preto nedovoľte sadať si návštevníkom na Vaše lôžko v civilnom odeve. Výmena posteľnej bielizne sa vykonáva podľa potreby, najmenej však raz za týždeň.
 8. Lieky, ktoré Vám ordinoval ošetrujúci lekár a ktoré Vám prinesie sestra v určený čas, užite v jej prítomnosti.
 9. Pri potrebe ďalších vyšetrení na iných oddeleniach ste povinný riadiť sa pokynmi ošetrujúceho lekára a sestry. Ste povinný dodržiavať liečebný režim.
 10. Za správny predpis stravy zodpovedá ošetrujúci lekár, ktorý rozhoduje o vhodnom spôsobe Vašej výživy. Za správny spôsob podávania stravy zodpovedá službukonajúca sestra. Zdravotnícki pracovníci majú povinnosť i právo kontrolovať stravu, ktorú pacientovi priniesli z domu alebo ktorú si pacient kupuje sám.
 11. V záujme dodržiavanie liečebného režimu Vás žiadame, aby ste nerušili ostatných pacientov hlučným správaním. Upozornite na nevyhnutnosť dodržiavanie ticha aj Vašich návštevníkov. Nočný kľud je po 22,00 hod. po tomto čase používajte iba nočné svetlo.
 12. Na oddeleniach sa vykonáva pravidelné denné upratovanie. Vašou povinnosťou je udržiavať čistotu v izbách, chodbách a sociálnych zariadeniach.
 13. Platí zákaz manipulácie s otvoreným ohňom, zapaľovanie sviečok na izbách a v spoločných priestoroch.
 14. V celej nemocnici platí zákaz fajčenia.
 15. Ošetrujúci lekár môže povoliť pacientovi s prihliadnutím na jeho zdravotný stav vychádzky v areáli nemocnice. Nemocnicu môžete opustiť len so súhlasom ošetrujúceho lekára alebo službukonajúcej sestry.
 16. Svoje pripomienky a prípadné návrhy na úroveň poskytnutej zdravotnej starostlivosti môžete vyjadriť na dotazníku. Dotazník vám pri prepustení doručí poverená zamestnankyňa.
 17. Pri prepustení z nemocnice odovzdajte všetky veci, ktoré Vám boli zapožičané. Ošetrujúci lekár Vás pred prepustením poučí o ďalšej liečbe a životospráve.
 18. Pri porušovaní nemocničného poriadku môže byť pacient predčasne prepustený z nemocničnej starostlivosti len v prípade, ak prepustením nebude vážne ohrozený jeho zdravotný stav.
 19. Pacient môže byť prepustený z ústavnej starostlivosti na vlastnú žiadosť, alebo na žiadosť zákonného zástupcu, ak napriek náležitému poučeniu odmieta ústavnú starostlivosť. Prepustenie sa vykoná na základe písomného súhlasu (reverz). Toto sa nevzťahuje na pacientov s prenosnými ochoreniami a tam, kde bolo uložená ústavná starostlivosť súdom, alebo o ktorej zákonitosti rozhoduje súd.
 20. Úhrady za služby spojené s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v zmysle platných právnych predpisov a v zmysle platného cenníka vyveseného na príslušnom oddelení sa uhrádzajú na základe internej smernice.
 21. Návštevy na izbe pacienta sú povolené iba v návštevných hodinách. V mimoriadnych prípadoch a na oddeleniach intenzívnej starostlivosti (JIS, OAIM) sú návštevy povolené len so súhlasom primára oddelenia alebo službukonajúceho lekára.
 22. Na pracoviskách s vyšším hygienicko – epidemiologikým režimom (JIS,  OAIM, detské, novorodenecké, gynekologicko – pôrodnícke) sú návštevy na izbe pacienta zakázané. V mimoriadnych prípadoch sú návštevy povolené len so súhlasom primára oddelenia alebo službukonajúceho lekára.
 23. Informácie o zdravotnom stave pacienta poskytuje ošetrujúci lekár, resp. primár oddelenia v čase od 14,00 – 15,30 hod.

Návštevné hodiny
Pondelok – Piatok 15.00 – 17.00 hod.
Sobota – Nedeľa 13.00 – 17.00 hod. (dni pracovného pokoja)

Usmernenie k návštevám pacientov hospitalizovaných v ústavných zdravotníckych zariadeniach počas pandémie ochorenia COVID-19

Návštevné hodiny počas opatrenia Hlavného hygienika

Screen Shot 06-09-20 at 10.46 AM

Návštevné hodiny sú jednotné pre všetky oddelenia nemocnice.

Denný režim
05.00 – 06.00 Budíček
06.00 – 07.00 Ranná toaleta
07.00 – 07.30 Lekárska vizita
07.30 – 08.00 Raňajky
08.00 – 08.15 Podávanie liekov, príprava k veľkej vizite
08.00 – 09.00 Veľká vizita
09.00 – 11.30 Vyšetrenia, preväzy, zákroky
11.30 – 13.00 Obed, podávanie liekov
13.00 – 15.00 Odpočinok
15.00 – 17.00 Návštevy
17.00 – 18.00 Večerná vizita
18.00 – 18.30 Večera
22.00 – 06.00 Nočný kľud

Strava sa podáva štyrikrát denne v čase
raňajky 07.00 – 08.00 hod.
obed 11.30 – 12.00 hod.

olovrant  o 15,00 hod.
večera 16.15 – 17.15 hod.
2. večera 20.00 – 21.00 hod. (pre pacientov s diabetom)