Nájom nebytových priestorov

ZÁMER a PODMIENKY Obchodnej verejnej súťaže č. OVS-01/2018 o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov
vyhlásená v zmysle ust. § 281 až 288 zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) Žilinský samosprávny kraj – v správe
Názov: Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L.N.Jégého
Sídlo: Nemocničná 1944/10, 026 01 Dolný Kubín
IČO: 00634905
DIČ: 2020563754
IČ DPH: SK202056754
Štatutárny orgán: PhDr, Jozef Mintál, MBA, MEng. – riaditeľ
Kontaktná osoba: Bc. Smolková Adriana
Tel. kontakt: 043/5801 563, 043/5801 202
e-mailová adresa: smolkova@donsp.sk
ako vyhlás o vate ľ obchodnej verejnej súťaže vyhlasuje podľa § 281 až 288 zák, č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy na prenájom nebytových priestorov v súlade s § 9a ods, 9 v spojení s § 9a ods. 1 písm, a) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov v nadväznosti na ust. Č L 22 ods. 1 písm. b) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Žilinského samosprávneho kraja a súčasne zverejňuje zámer prenajať Častí svojho dočasne prebytočného majetku formou obchodnej verejnej súťaže.
Časť 1: Špecifikácia predmetu obchodnej verejnej súťaže IČ 3
predmetom súťaže na prenechanie majetku do užívania formou zmluvy o nájme nebytových priestorov je nebytový priestor, a to: budova nemocnice, znížený suterén bloku A, o výmere 541,87 nr, nachádzajúci sa v areáli DONsP Dolný Kubín, súpisné č. stavby 1944, ktorá je postavená na pare. č. KN 845/6 je vedená na Okresnom úrade Dolný Kubín, katastrálny odbor na L V vlastníctva č. 994, k.ú. Dolný Kubín Brezovec
Účel nájmu: Dialyzačné stredisko
Doba nájmu: určitá, najviac na dobu piatich rokov od 01.08.2018 do 31.07.2023
Výška nájomného: najnižšia hodnota predmetu súťaže: 37, 182 € za m2 /rok.
Stručný popis nebytového priestoru a pozemku ponúknutého k nájmu
Nebytový priestor a pozemok ponúknutý na nájom, je v správe DONsP Dolný Kubín, ktorej zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj. Vyhlasovateľ Obchodnej verejnej súťaže umožní uchádzačovi, aby si predmetný nebytový priestor a pozemok prezrel pred jeho prihlásením sa do OVS. Termín obhliadky si môžu uchádzači dohodnúť telefonicky s kontaktnou osobou vy h laso vate ľa, teí. 045801 563, najneskôr do troch dní po nahlásení záujmu. Bližšie informácie na adrese: e-mail smolkova@donsp.sk
2. Podmienky súťaže
a) Súťaže sa môžu zúčastniť právnické a fyzické osoby.
b) Deň, mesiac, rok a hodina dokedy sa môžu predkladať návrhy Termín predloženia návrhov je do 13.07.2018, do 10:00 hod
c) Jazyk, v ktorom sa musí návrh predložiť
Ponuka a návrh zmluvy musí byť vypracovaný v slovenskom jazyku.
d) Adresa na ktorú sa má návrh doručiť: DONsP MUDr. L.N.Jégé, Bc. Adriana Smolková, Technický odbor, Nemocničná 1944/10,026 01 Dolný Kubín.
e) Forma predloženia návrhu:
Návrh do súťaže predkladá účastník v neporušenej zalepenej obálke, na ktorej je uvedené: názov a sídlo účastníka a označenie „OVS – 01/2018, časť 1 – NEOTVÁRAŤ“.

í) Predložený návrh musí okrem iného obsahovať najmä identifikačné údaje záujemcu:
pri FO: meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého bydliska, pri PO: obchodné meno, právnu formu, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH (ak bolo pridelené), štatutárny orgán s uvedením oprávnenosti konať
označenie kontaktnej osoby záujemcu, tel. kontakt, e-mailová adresa, na ktorú mu bude
vyhlasovateľom oznámený výsledok obchodnej verejnej súťaže,
navrhnutú výšku nájomného za predmet súťaže – za 1 m2/rok (celkové nájomné).
písomné čestné prehlásenie záujemcu, že súhlasí s podmienkami obchodnej verejnej súťaže,
uvedenými v článku 2 tohto oznámenia,
čestné prehlásenie uchádzača, že nebytové priestory, ktoré sú predmetom tejto Obchodnej verejnej súťaže, s í osobne, pred prihlásením sa do súťaže prezrel, oboznámil sa s ich technickým stavom, sú spôsobilé na dohodnutý účel, nepožaduje žiadne opravy, ani úpravy priestorov a v prípade, že sa stane víťazom obchodnej verejnej súťaže ich prevezme v stave, v akom sa nachádzali v čase jeho osobnej prehliadky.
g) Rozsah a úplnosť súťažného návrhu:
Súťažný návrh musí byť predložený v súlade s podmienkami súťaže a v požadovanom rozsahu. Súťažné návrhy doručené iným spôsobom, ako je uvedený v bode 2 tohto oznámenia alebo po stanovenom termíne odovzdania, nebudú do obchodnej verejnej súťaže prijaté.
h) Ďalšie podmienky vyhlasovateľa:
vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zmeniť podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť podľa § 283 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník,
vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy (§ 287 ods. 2 zákona Č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník) a ukončiť obchodnú verejnú súťaž bez výberu súťažného návrhu,
vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť navrhovateľa v prípade, ak tento je, alebo v minulosti bol dlžníkom vyhlasovateľa, resp. Žilinského samosprávneho kraja, ako zriaďovateľa vyhlasovateľa,
návrh nemožno odvolať po jeho doručení vyhlasovateľovi,
vyhlasovateľ si vyhradzuje právo meniť všetky uvedené podmienky obchodnej verejnej súťaže, vyhlasovateľ si vyhradzuje právo predĺžiť lehotu na vyhlásenie vybraného súťažného návrhu, vyhlasovateľ si vyhradzuje právo, v prípade zistenia neúplnosti súťažného návrhu z hľadiska požiadaviek vyhlasovateľa uvedených v súťažných podkladoch, vyradiť návrh z obchodnej verejnej súťaže,
vyhlasovateľ si vyhradzuje právo v prípade formálnych nedostatkov, ktoré nemenia obsah súťažného návrhu, vyzvať záujemcu na jeho doplnenie,
vyhlasovateľ neuhrádza záujemcom žiadne náklady spojené s účasťou v tejto obchodnej verejnej súťaži,
lehota na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov s vybraným účastníkom je 15 dní od oznámenia o vybratí jeho súťažného návrhu,
v prípade, že so záujemcom víťazného návrhu nebude uzatvorená zmluva o nájme nebytových priestorov v lehote uvedenej v týchto ďalších podmienkach súťaže z dôvodov na strane záujemcu, môže vyhlasovateľ uzavrieť zmluvu so záujemcom, ktorý sa vo vyhodnotení obchodnej verejnej súťaže umiestnil ako ďalší v poradí. Vyhlasovateľ je oprávnený rokovať o uzatvorení zmluvy o nájme nebytových priestorov aj v prípadoch, ak z akýchkoľvek dôvodov vybraný účastník, neuzavrie nájomnú zmluvu v lehote určenej vyhlasovateľom súťaže,
v prípade, že záujemca víťazného návrhu, ktorý je jediným záujemcom tejto OVS, z akýchkoľvek dôvodov neuzavrie zmluvu o nájme nebytových priestorov v lehote určenej vyhlasovateľom súťaže, je vyhlasovateľ oprávnený vyhlásiť novú OVS na predmetné nebytové priestory a rokovať o uzatvorení zmluvy o nájme nebytových priestorov so záujemcom víťazného návrhu tejto novej vyhlásenej OVS,
v prípade záujmu víťazného záujemcu (s ktorým vyhlasovateľ uzavrie zmluvu o nájme nebytových priestorov) o vykonanie stavebných úprav alebo akéhokoľvek iného zhodnotenia predmetu nájmu, je víťazný záujemca oprávnený vykonať takéto úpravy alebo zhodnotenie len po predchádzajúcom písomnom súhlase vyhlasovateľa, na vlastné náklady a nebezpečenstvo, bez nároku na náhradu vynaložených nákladov zo strany vyhlasovateľa, a to ani po skončení nájmu z akéhokoľvek dôvodu. Vykonanie žiadnych stavebných úprav alebo zhodnotenia predmetu nájmu nebude mať vplyv na výšku nájomného, s ktorou víťazný záujemca uspel v obchodnej verejnej súťaži.
i) Spôsob výberu najvhodnejšieho návrhu na uzavretie zmluvy o nájme nebytového priestoru: návrh predložený záujemcom sa zahrnie do obchodnej verejnej súťaže len v prípade, ak jeho obsah bude zodpovedať súťažným podmienkam. Len takýmto záujemcom oznámi vyhlasovateľ výsledok obchodnej verejnej súťaže a vybraného účastníka návrhu vyhlasovateľ vyzve na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov, ktorý bol predmetom tejto obchodnej verejnej súťaže, kritériom pre vyhodnotenie súťažných návrhov bude najvyššia ponúknutá cena za 1 m2/rok. V prípade rovnosti ponúkaných cien vyhlasovateľ písomne osloví navrhovateľov s najvyššou ponúknutou cenou, aby títo zvýšili ponúkanú cenu,
vyhodnotenie súťažných návrhov sa uskutoční v sídle Dolnooravskej nemocnice s poliklinikou MUDr. L. N. Jégého v Dolnom Kubíne do 14 dní od uzávierky predkladania súťažných návrhov. Po túto dobu sú súťažné návrhy viazané. Vyhlasovateľ bude elektronickou formou informovať neúspešných účastníkov súťaže o výsledku súťaže do 7 dní od vyhodnotenia súťaže,
vyhlasovateľ vyberie najvhodnejší z predložených návrhov a oznámi jeho prijatie vybranému účastníkovi v lehote do 7 dní od vyhodnotenia súťaže a to elektronickou formou na e-mailovú adresu vybraného účastníka.
3. V prípade potreby objasniť údaje uvedené vo výzve, môže ktorýkoľvek z uchádzačov požiadať o ich vysvetlenie priamo u zodpovednej osoby:
Bc. Adriána Smolková, tel. 043/5801 563, e-mail: smolkova@donsp.sk
4. Vyhlasovateľ prehlasuje, že pri obchodnej verejnej súťaži boli dodržané nasledovné všeobecne záväzné právne predpisy:
– zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení,
– zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení,
– zákon č. 162/1995 Z. z. Katastrálny zákon v platnom znení,
– Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Žilinského samosprávneho kraja.
V Dolnom Kubíne, dňa4.6.2018