Podporný program ŽSK na rok 2020 Ľudské zdroje

I. ŠTUDENTI  – podporný dotačný študentský program ŽSK  
1. Študentská dotácia – študentský program

„NAKOPNI  SI  KARIÉRU“
1. Cieľová skupina – študenti lekárskych fakúlt v rámci EU (lekári)

2. Študenti fakúlt ošetrovateľstva (sestry a pôrodné asistentky) v rámci SR a ČR – denná forma štúdia

Garant projektu ŽSK

Realizácia projektu jednotlivé nemocnive

Motivačný program:

a/ študenti 5. ročníka LF  200 €

b/študenti 6. ročníka LF  500 €

c/ študenti 4. ročníka OšF  150 €

d/ študenti 5. ročníka OšF  200 €

Právna forma
Štipendijná zmluva uzatvorená medzi študentom a nemocnicou, ktorá bude  upravovať všetky podmienky poskytnutia. Viazanosť zotrvania absolventa v zdravotníckom zariadení po dobu minimálne 3 rokov od nástupu do zamestnania v ZZ v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK.
II. ABSOLVENTI – podporný dotačný program ŽSK  

2. Príspevok ku mzde pre absolventov   „ŠTARTOVNÉ“
Cieľová skupina:

a/ Absolvent -lekár

b/Absolvent – sestra, pôrodná asistentka

c/ praktická sestra

Garant projektu : ŽSK

Realizácia projektu : ŽSK prostredníctvom jednotlivých nemocníc

Motivačný program

a/ Absolvent -lekár   300,- €/mesiac po dobu 6 mesiacov

b/Absolvent – sestra, pôrodná asistentka  200 € /mes. po dobu 6 mesiacov

c/ praktická sestra    100 €/mes. po dobu 6mesiacov

Právna forma
Dodatok k pracovnej zmluve medzi cieľovou skupinou a zdravotníckym zariadením v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK
Viazanosť zotrvania v pracovnom pomere  bude   minimálne 2 roky odo dňa nástupu do práce.
Podmienky poskytovania príspevku budú upravené  v dodatku k pracovnej zmluve, ktorý určí výšku príspevku, dĺžku poberania príspevku a dĺžku  zotrvania v pracovnom pomere.
Odporúčame tieto dodatky, ktoré umožňujú poberať tento príspevok  uzatvárať až po uplynutí skúšobnej doby.
Podmienka: ukončené štúdium v rokoch 2019-2020

3. Návrat do rodiska   – rodného  Žilinského kraja  POĎ  DOMOV“  
Cieľová skupina

a/ Lekár

b/ Sestra,  Pôrodná asistentka,

c/ Praktická sestra Fyzioterapeut

Garant projektu :  ŽSK

Realizácia projektu : ŽSK a jednotlivé nemocnice

Motivačný program:

a/ Lekár                                                  500 €  jednorázový príspevok

b/ Sestra,  Pôrodná asistentka,         250 € jednorázový príspevok

c/ Praktická sestra Fyzioterapeut    100 € jednorázový príspevok

Právna forma:

Dodatok k pracovnej zmluve medzi cieľovou skupinou a zdravotníckym zariadením v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK,  ktorý bude upravovať  výšku poskytnutého  príspevku a dĺžku viazanosti zotrvania v pracovnom pomere –  min. 1 rok odo dňa nástupu do práce.

III. LEKÁR, SESTRA – podporný dotačný program ŽSK

Vstupná náborová  jednorazová dotácia    „NA  ROZBEH

Cieľová skupina:

a/ lekár

b/ sestra a pôrodná asistentka

c/ praktická sestra a fyzioterapeut

Garant projektu:  ŽSK

Realizácia projektu: ŽSK prostredníctvom nemocníc

Motivačný program:

a/ lekár                                                        1 000 € jednorázový príspevok

b/ sestra a pôrodná asistentka                  500 € jednorázový príspevok

c/ praktická sestra a fyzioterapeut           250 € jednorázový príspevok

Právna forma:

Dodatok k pracovnej zmluve medzi cieľovou skupinou a zdravotníckym zariadením v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK, ktorým upraví výšku dotácie a dobu viazanosti.
Viazanosť zotrvania v pracovnom pomere  bude  min. 1 rok odo dňa účinnosti dodatku k pracovnej zmluve.