Ciele nemocnice

Ciele nášho zariadenia.

Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ladislava Nádašiho Jégé v Dolnom Kubíne je nemocnicou nadregionálneho významu, s významným podielom pacientov z iných regiónov. Významným rysom DONsP je komplexnosť diagnostiky a liečby. DONsP má v súčasnosti veľa zamestnancov, ktorých základným a najdôležitejším poslaním je nepretržite zabezpečovať liečebno-preventívnu a ošetrovateľskú starostlivosť o našich pacientov, na úrovni súčasných poznatkov lekárskych a humanitných vied, v podmienkach slovenského zdravotníctva. Stredobodom pozornosti zdravotníckych zamestnancov je prospech chorého v každej situácii a kvalitná zdravotná starostlivosť, ktorú poskytujú pacientom od prenatálneho obdobia, až do obdobia vysokej staroby.

Pri našej práci využívame prístrojovú techniku, ktorú modernizujeme v rámci finančných možností nemocnice a aktuálne aplikujeme najnovšie liečebné trendy. Dlhodobá a kontinuálna snaha vedenia NsP o stabilizáciu ekonomickej situácie, zlepšenie podmienok pre pacientov a pracovných podmienok pre zamestnancov nemocnice je procesom, ktorý si ešte vyžiada veľa úsilia a finančných prostriedkov. Aj v súčasných podmienkach však naši vysoko kvalifikovaní odborníci a špecialisti, spolu s erudovaným ošetrovateľským personálom a nezdravotníckymi zamestnancami vyvíjajú maximálnu snahu, ktorej cieľom je kvalitne liečený a spokojný pacient.

VšZP  uskutočnila reprezentatívny prieskum náhodne vybraných poistencov, ktorí v priebehu roka  absolvovali liečbu v niektorom zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti na Slovensku. Vybraných poistencov oslovila písomne a požiadala ich, aby vyplnili dotazník, ktorý mapoval úroveň ich spokojnosti s konkrétnym zariadením ústavnej zdravotnej starostlivosti. Naša nemocnica sa najlepšie umiestnila zo všetkých všeobecných nemocníc v rámci ŽSK. V rámci celého Slovenska a všetkých 94 zdravotníckych zariadení skončila na 35 mieste. Taktiež v prieskumoch zdravotnej poisťovne Dôvera prevedenom na začiatku tohto roka sme skončili na 11. mieste v rámci Všeobecných nemocníc Slovenska ( bývalé okresné nemocnice).

Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. N. Jégé vyhlásila základné princípy politiky kvality:

Politikou nášho zdravotníckeho zariadenia, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, je poskytovať služby, ktoré budú trvalo uspokojovať požiadavky a potreby našich objednávateľov (klientov) -pacientov tak aj ich zdravotných poisťovní. Cieľom je, aby všetky naše diagnostické výstupy a terapeutické postupy svojou kvalitou zodpovedali zamýšľanému účelu a splňovali všetky požiadavky objednávateľa na kvalitu. Presadzujeme dobré meno našej organizácie, dobre vykonanou prácou a zdravotnými službami a neustále ho udržujeme v povedomí nielen našich doterajších pacientov, ale aj u širokej verejnosti.

Sme si vedomí, že ustálenú vysokú kvalitu môžeme dosiahnuť len s takou politikou kvality, ktorá sa týka všetkých aktivít našej organizácie, všetkých oddelení, ambulancii a zamestnancov. Každý jednotlivec musí prispievať svojím dielom k uskutočňovaniu cieľov politiky kvality DONsP (pri optimálnej produktivite a rentabilite práce, pružnosti reakcie na požiadavky objednávateľov a znižovaní vlastných prevádzkových nákladov). Preto je úlohou každého pracovníka, vykonávať bezchybnú práci. Každý musí pracovať tak, aby jeho objednávatelia (pacienti ako aj ich zdravotné poisťovne) boli spokojnými zákazníkmi. Uspokojovanie potrieb našich objednávateľov a predchádzanie ich očakávaní je trvalou súčasťou každodennej práce a prezentácie zásad kvality našej organizácie. Zárukou tohto všetkého je i certifikovanie nášho zdravotníckeho zariadenia podľa STN EN ISO 9001:2016 v roku 2007 a následnými kontrolnými auditmi v roku 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 a 2018 .

Certifikácia zaviedla poriadok do prevádzkových poriadkov oddelení , do kontrolnej činnosti kvality prístrojovej techniky a iných organizačných činností. Očakávame, že v blízkej budúcnosti i zdravotné poisťovne budú zohľadňovať pri uzatváraní zmlúv tento certifikát. Certifikát bude jednou s podmienok umiestnenia na trhoch zdravotníckych výkonov v rámci Európy. Jednou z podmienok pridelenia získania certifikácie v oblasti zdravotníctva bola aj rekonštrukcia operačných sálov, ktorá nevyhovuje európskym normám. V neposlednej miere zavedenie systému kvality bolo, že naša nemocnica bola vybratá na vypracovanie základného dokumentu pre legislatívny rámec rozvinutia traumatologického plánu. Praktický nácvik rozvinutia traumatologického plánu bol uskutočnený v 10.10.2008, kde sa zúčastnilo 180 zástupcov všetkých nemocníc vrátane fakultných nemocníc. Táto akcia dosiahla úspech a preto naša nemocnica bola požiadaná o spracovanie komplexného učebného materiálu pre oblasť vzdelávania lekárov v urgentnej medicíny.