Nemocnica

Vítame Vás na aktualizovanej internetovej stránke Dolnooravskej nemocnice s poliklinikou

Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. N. Jégého Dolný Kubín je nemocnicou nadregionálneho významu, s významným podielom pacientov z iných regiónov. Významným rysom DONsP  je  jej komplexnosť diagnostiky a liečby. DONsP má v súčasnosti 518 zamestnancov, ktorých základným a najdôležitejším poslaním je nepretržite zabezpečovať liečebno-preventívnu a ošetrovateľskú starostlivosť o našich pacientov, na úrovni súčasných poznatkov lekárskych a humanitných vied, v podmienkach slovenského zdravotníctva. Stredobodom pozornosti zdravotníckych zamestnancov je prospech chorého v každej situácii a kvalitná zdravotná starostlivosť, ktorú poskytujú pacientom od prenatálneho obdobia, až do obdobia vysokej staroby.

Pri našej práci využívame prístrojovú techniku, ktorú modernizujeme v rámci finančných možností nemocnice a aktuálne aplikujeme najnovšie liečebné trendy. Dlhodobá a kontinuálna snaha vedenia NsP o stabilizáciu ekonomickej situácie, zlepšenie podmienok pre pacientov a pracovných podmienok pre zamestnancov nemocnice je procesom, ktorý si ešte vyžiada veľa úsilia a finančných prostriedkov. Aj v súčasných podmienkach však naši vysoko kvalifikovaní odborníci a špecialisti, spolu s erudovaným ošetrovateľským personálom a nezdravotníckymi zamestnancami vyvíjajú maximálnu snahu, ktorej cieľom je kvalitne liečený a spokojný pacient.

DONsP MUDr. L. N. Jégého Dolný Kubín je definovaná ako nemocnica  II. typu, ktorá poskytuje liečebno-preventívnu starostlivosť pre spádovú oblasť okresu Dolný Kubín s počtom obyvateľov 63 632 a nadregionálnu ústavnú a odbornú ambulantná starostlivosť pre región Orava ( počet obyvateľov 139 355).

NsP Dolný Kubín má 9 lôžkových oddelení: interné, detské, novorodenecké, gynekologicko-pôrodnícke, OAIM, ortopedické, chirurgické, neurologické, ODCH . Špecializované oddelenia: dialýza a OUP (oddelenie urgentného príjmu).

Oddelenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek (SvaLZ): OKB (oddelenie klinickej biochémie), OKM (odd. klinickej mikrobiológie), RDG (rádiodiagnostické oddelenie), patologicko-anatomické, odd. funkčnej diagnostiky, OLVaS (odd. liečebnej výživy a stravovania), FRO (fyziatricko-rehabilitané oddelenie), HTO (hematologicko-transfúzne) oddelenie. Kompletne je zabezpečená ambulantná starostlivosť na odborných špecializovaných ambulanciách, ktoré majú sídlo v NsP po odštátnení (napríklad: kardiologické ambulancie, imuno-alergologické, urologická, gastroenterologické, neurologické, chirurgické, ortopedické, logopédia, POKO, diabetologické, endokrinologické, TBC, reumatologická, kožná a pod.) V DONsP je poskytovaná 24 hodinová pohotovostná služba (APS-detská a dospelí), urgentný príjem, chirurgická, ortopedická a interná príjmová ambulancia, RLP, gynekologicko-pôrodnícka, neurologická, pediatrická, dialýza + JIS, OAIM.