Obchodná verejná súťaž

ZÁMER a PODMIENKY Obchodnej verejnej súťaže č. OVS-03/2020 o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov vyhlásená v zmysle ust. § 281 až 288 zákona č.513/1991 Zb. (Obchodný zákonník)

ZÁMER a PODMIENKY Obchodnej verejnej súťaže č. OVS-02-2020 o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov vyhlásená v zmysle ust. § 281 až 288 zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník)
ZÁMER a PODMIENKY Obchodnej verejnej súťaže č. OVS-01-2020 o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov vyhlásená v zmysle ust. § 281 až 288 zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník)
ZÁMER a PODMIENKY Obchodnej verejnej súťaže č. OVS-02/2019 o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov vyhlásená v zmysle ust. § 281 až 288 zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník)
 ZÁMER a PODMIENKY Obchodnej verejnej súťaže č. OVS-01/2019 o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov vyhlásená v zmysle ust. § 281 až 288 zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník)
ZÁMER a PODMIENKY Obchodnej verejnej súťaže č. OVS-03/2018 o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov vyhlásená v zmysle ust. § 281 až 288 zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník)

Žilinský samosprávny kraj – v správe

Názov: Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L.N.Jégé

Sídlo: Nemocničná 1944/10, 026 01 Dolný Kubín

IČO: 00634905

DIČ: 2020563754

IČ DPH: SK202056754

Štatutárny orgán: PhDr. Jozef Mintál, MBA, riaditeľ

Kontaktná osoba: Bc. Smolková Adriana

Tel. kontakt: 043/5801 563, 043/5801 202

e-mailová adresa: smolkova@donsp.sk

ako vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže vyhlasuje podľa § 281 až 288 zák. č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy na prenájom nebytových priestorov v súlade s § 9a ods. 9 v spojení s § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov v nadväznosti na ust. Čl. 22 ods. 1 písm. b) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Žilinského samosprávneho kraja a súčasne zverejňuje zámer prenajať časti svojho dočasne prebytočného majetku formou obchodnej verejnej súťaže.

Časť 1: Špecifikácia predmetu obchodnej verejnej súťaže IČ 6

predmetom súťaže na prenechanie majetku do užívania formou zmluvy o nájme nebytových priestorov je nebytový priestor, a to: budova polikliniky, blok F, zvýšené prízemie, číslo dverí F011, F010 o výmere 65,94 m2, nachádzajúci sa v areáli DONsP Dolný Kubín, súpisné č. stavby 1944, ktorá je postavená na parc. č. KN 845/6 je vedená na Okresnom úrade Dolný Kubín, katastrálny odbor na LV vlastníctva č. 994, k.ú. Dolný Kubín Brezovec

Účel nájmu: Ambulancia ortopedická a denzitometrie

Doba nájmu: určitá, najviac na dobu troch rokov od 01.09.2018 do 31.8.2021

Výška nájomného: najnižšia hodnota predmetu súťaže: 37,00 € za m2 /rok.

Stručný popis nebytového priestoru a pozemku ponúknutého k nájmu

Nebytový priestor a pozemok ponúknutý na nájom, je v správe DONsP Dolný Kubín, ktorej zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj. Vyhlasovateľ Obchodnej verejnej súťaže umožní uchádzačovi, aby si predmetný nebytový priestor a pozemok prezrel pred jeho prihlásením sa do OVS.

Termín obhliadky si môžu uchádzači dohodnúť telefonicky s kontaktnou osobou vyhlasovateľa, tel. 045801 563, najneskôr do troch dní po nahlásení záujmu. Bližšie informácie na adrese: e-mail smolkova@donsp.sk

2. Podmienky súťaže

 1. Súťaže sa môžu zúčastniť právnické a fyzické osoby.

 2. Deň, mesiac, rok a hodina dokedy sa môžu predkladať návrhy

Termín predloženia návrhov je do 15.08. 2018, do 10:00 hod

 1. Jazyk, v ktorom sa musí návrh predložiť

Ponuka a návrh zmluvy musí byť vypracovaný v slovenskom jazyku.

 1. Adresa na ktorú sa má návrh doručiť: DONsP MUDr. L.N.Jégé, Bc. Adriana Smolkova, Technický odbor, Nemocničná 1944/10, 026 01 Dolný Kubín.

 2. Forma predloženia návrhu:

Návrh do súťaže predkladá účastník v neporušenej zalepenej obálke, na ktorej je uvedené: názov a sídlo účastníka a označenie „OVS – 03/2018, časť 1 – NEOTVÁRAŤ“. Jednotlivé časti obchodnej verejnej súťaže sú samostatné a účastník je oprávnený podať návrh na ktorúkoľvek samostatnú časť alebo časti.

 1. Predložený návrh musí okrem iného obsahovať najmä

– identifikačné údaje záujemcu:

pri FO: meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého bydliska,

pri PO: obchodné meno, právnu formu, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH (ak bolo pridelené), štatutárny orgán s uvedením oprávnenosti konať

– označenie kontaktnej osoby záujemcu, tel. kontakt, e-mailová adresa, na ktorú mu bude vyhlasovateľom oznámený výsledok obchodnej verejnej súťaže,

– navrhnutú výšku nájomného za predmet súťaže – za 1 m2/rok (celkové nájomné).

– písomné čestné prehlásenie záujemcu, že súhlasí s podmienkami obchodnej verejnej súťaže, uvedenými v článku 2 tohto oznámenia,

– čestné prehlásenie uchádzača, že nebytové priestory, ktoré sú predmetom tejto Obchodnej verejnej súťaže, si osobne, pred prihlásením sa do súťaže prezrel, oboznámil sa s ich technickým stavom, sú spôsobilé na dohodnutý účel, nepožaduje žiadne opravy, ani úpravy priestorov a v prípade, že sa stane víťazom obchodnej verejnej súťaže ich prevezme v stave, v akom sa nachádzali v čase jeho osobnej prehliadky.

g) Rozsah a úplnosť súťažného návrhu:

Súťažný návrh musí byť predložený v súlade s podmienkami súťaže a v požadovanom rozsahu. Súťažné návrhy doručené iným spôsobom, ako je uvedený v bode 2 tohto oznámenia alebo po stanovenom termíne odovzdania, nebudú do obchodnej verejnej súťaže prijaté.

 1. Ďalšie podmienky vyhlasovateľa:

– vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zmeniť podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť podľa § 283 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník,

– vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy (§ 287 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník) a ukončiť obchodnú verejnú súťaž bez výberu súťažného návrhu,

– vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť navrhovateľa v prípade, ak tento je, alebo v minulosti bol dlžníkom vyhlasovateľa, resp. Žilinského samosprávneho kraja, ako zriaďovateľa vyhlasovateľa,

– návrh nemožno odvolať po jeho doručení vyhlasovateľovi,

– vyhlasovateľ si vyhradzuje právo meniť všetky uvedené podmienky obchodnej verejnej súťaže,

– vyhlasovateľ si vyhradzuje právo predĺžiť lehotu na vyhlásenie vybraného súťažného návrhu,

– vyhlasovateľ si vyhradzuje právo, v prípade zistenia neúplnosti súťažného návrhu z hľadiska požiadaviek vyhlasovateľa uvedených v súťažných podkladoch, vyradiť návrh z obchodnej verejnej súťaže,

– vyhlasovateľ si vyhradzuje právo v prípade formálnych nedostatkov, ktoré nemenia obsah súťažného návrhu, vyzvať záujemcu na jeho doplnenie,

– vyhlasovateľ neuhrádza záujemcom žiadne náklady spojené s účasťou v tejto obchodnej verejnej súťaži,

– lehota na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov s vybraným účastníkom je 15 dní od oznámenia o vybratí jeho súťažného návrhu,

– v prípade, že so záujemcom víťazného návrhu nebude uzatvorená zmluva o nájme nebytových priestorov v lehote uvedenej v týchto ďalších podmienkach súťaže z dôvodov na strane záujemcu, môže vyhlasovateľ uzavrieť zmluvu so záujemcom, ktorý sa vo vyhodnotení obchodnej verejnej súťaže umiestnil ako ďalší v poradí. Vyhlasovateľ je oprávnený rokovať o uzatvorení zmluvy o nájme nebytových priestorov aj v prípadoch, ak z akýchkoľvek dôvodov vybraný účastník, neuzavrie nájomnú zmluvu v lehote určenej vyhlasovateľom súťaže,

– v prípade, že záujemca víťazného návrhu, ktorý je jediným záujemcom tejto OVS, z akýchkoľvek dôvodov neuzavrie zmluvu o nájme nebytových priestorov v lehote určenej vyhlasovateľom súťaže, je vyhlasovateľ oprávnený vyhlásiť novú OVS na predmetné nebytové priestory a rokovať o uzatvorení zmluvy o nájme nebytových priestorov so záujemcom víťazného návrhu tejto novej vyhlásenej OVS,

v prípade záujmu víťazného záujemcu (s ktorým vyhlasovateľ uzavrie zmluvu o nájme nebytových priestorov) o vykonanie stavebných úprav alebo akéhokoľvek iného zhodnotenia predmetu nájmu, je víťazný záujemca oprávnený vykonať takéto úpravy alebo zhodnotenie len po predchádzajúcom písomnom súhlase vyhlasovateľa, na vlastné náklady a nebezpečenstvo, bez nároku na náhradu vynaložených nákladov zo strany vyhlasovateľa, a to ani po skončení nájmu z akéhokoľvek dôvodu. Vykonanie žiadnych stavebných úprav alebo zhodnotenia predmetu nájmu nebude mať vplyv na výšku nájomného, s ktorou víťazný záujemca uspel v obchodnej verejnej súťaži.

i) Spôsob výberu najvhodnejšieho návrhu na uzavretie zmluvy o nájme nebytového priestoru:

– návrh predložený záujemcom sa zahrnie do obchodnej verejnej súťaže len v prípade, ak jeho obsah bude zodpovedať súťažným podmienkam. Len takýmto záujemcom oznámi vyhlasovateľ výsledok obchodnej verejnej súťaže a vybraného účastníka návrhu vyhlasovateľ vyzve na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových prietorov, ktorý bol predmetom tejto obchodnej verejnej súťaže,

– kritériom pre vyhodnotenie súťažných návrhov bude najvyššia ponúknutá cena za 1 m2/rok. V prípade rovnosti ponúkaných cien vyhlasovateľ písomne osloví navrhovateľov s najvyššou ponúknutou cenou, aby títo zvýšili ponúkanú cenu,

vyhodnotenie súťažných návrhov sa uskutoční v sídle Dolnooravskej nemocnice s poliklinikou MUDr. L.N.Jégeho v Dolnom Kubíne do 14 dní od uzávierky predkladania súťažných návrhov. Po túto dobu sú súťažné návrhy viazané. Vyhlasovateľ bude elektronickou formou informovať neúspešných účastníkov súťaže o výsledku súťaže do 7 dní od vyhodnotenia súťaže,

– vyhlasovateľ vyberie najvhodnejší z predložených návrhov a oznámi jeho prijatie vybranému účastníkovi v lehote do 7 dní od vyhodnotenia súťaže a to elektronickou formou na e-mailovú adresu vybraného účastníka.

3. V prípade potreby objasniť údaje uvedené vo výzve, môže ktorýkoľvek z uchádzačov požiadať o ich vysvetlenie priamo u zodpovednej osoby:

Bc. Adriana Smolková., tel. 043/5801 563, e-mail: smolkova@donsp.sk

4. Vyhlasovateľ prehlasuje, že pri obchodnej verejnej súťaži boli dodržané nasledovné všeobecne záväzné právne predpisy:

– zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení,

– zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení,

– zákon č. 162/1995 Z. z. Katastrálny zákon v platnom znení,

– Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Žilinského samosprávneho kraja.

V Dolnom Kubíne, dňa 27.6.2018

Za vyhlasovateľa

________________________________

PhDr. Jozef Mintál, MBA,

Riaditeľ DONsP Dolný Kubín

V súlade s čl. 24 ods. 4 v spojení s čl. 21 ods. 1.3. písm. a) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Žilinského samosprávneho kraja schvaľujem tieto podmienky Obchodnej verejnej súťaže č. OVS-03/2018.

V Žiline, dňa …………………………

Ing. Erika Jurinová

predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja

ZÁMER a PODMIENKY Obchodnej verejnej súťaže č. OVS-02/2018

o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov

vyhlásená v zmysle ust. § 281 až 288 zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník)

Žilinský samosprávny kraj – v správe

Názov: Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L.N.Jégé

Sídlo: Nemocničná 1944/10, 026 01 Dolný Kubín

IČO: 00634905

DIČ: 2020563754

IČ DPH: SK202056754

Štatutárny orgán: PhDr. Jozef Mintál, MBA, riaditeľ

Kontaktná osoba: Bc. Smolková Adriana

Tel. kontakt: 043/5801 563, 043/5801 202

e-mailová adresa: smolkova@donsp.sk

ako vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže vyhlasuje podľa § 281 až 288 zák. č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy na prenájom nebytových priestorov v súlade s § 9a ods. 9 v spojení s § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov v nadväznosti na ust. Čl. 22 ods. 1 písm. b) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Žilinského samosprávneho kraja a súčasne zverejňuje zámer prenajať časti svojho dočasne prebytočného majetku formou obchodnej verejnej súťaže.

Časť 1: Špecifikácia predmetu obchodnej verejnej súťaže IČ 4

predmetom súťaže na prenechanie majetku do užívania formou zmluvy o nájme nebytových priestorov je nebytový priestor, a to: budova nemocnice, znížené prízemie, o výmere 20,00 m2, nachádzajúci sa v areáli DONsP Dolný Kubín, súpisné č. stavby 1944, ktorá je postavená na parc. č. KN 845/6 je vedená na Okresnom úrade Dolný Kubín, katastrálny odbor na LV vlastníctva č. 994, k.ú. Dolný Kubín Brezovec

Účel nájmu: Kaviareň a oddychová zóna pacientov

Doba nájmu: určitá, najviac na dobu troch rokov od 01.08.2018 do 31.7.2021

Výška nájomného: najnižšia hodnota predmetu súťaže 37,00 € za m2 /rok.

Stručný popis nebytového priestoru a pozemku ponúknutého k nájmu

Nebytový priestor a pozemok ponúknutý na nájom, je v správe DONsP Dolný Kubín, ktorej zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj. Vyhlasovateľ Obchodnej verejnej súťaže umožní uchádzačovi, aby si predmetný nebytový priestor a pozemok prezrel pred jeho prihlásením sa do OVS.

Termín obhliadky si môžu uchádzači dohodnúť telefonicky s kontaktnou osobou vyhlasovateľa, tel. 043/5801 563, najneskôr do troch dní po nahlásení záujmu. Bližšie informácie na adrese: e-mail smolkova@donsp.sk

2. Podmienky súťaže

 1. Súťaže sa môžu zúčastniť právnické a fyzické osoby.

 2. Deň, mesiac, rok a hodina dokedy sa môžu predkladať návrhy

Termín predloženia návrhov je do 31.07. 2018, do 10:00 hod

 1. Jazyk, v ktorom sa musí návrh predložiť

Ponuka a návrh zmluvy musí byť vypracovaný v slovenskom jazyku.

 1. Adresa na ktorú sa má návrh doručiť: DONsP MUDr. L.N.Jégé, Bc. Adriana Smolkova, Technický odbor, Nemocničná 1944/10, 026 01 Dolný Kubín.

 2. Forma predloženia návrhu:

Návrh do súťaže predkladá účastník v neporušenej zalepenej obálke, na ktorej je uvedené: názov a sídlo účastníka a označenie „OVS – 02/2018, časť 1 – NEOTVÁRAŤ“. Jednotlivé časti obchodnej verejnej súťaže sú samostatné a účastník je oprávnený podať návrh na ktorúkoľvek samostatnú časť alebo časti.

 1. Predložený návrh musí okrem iného obsahovať najmä

– identifikačné údaje záujemcu:

pri FO: meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého bydliska,

pri PO: obchodné meno, právnu formu, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH (ak bolo pridelené), štatutárny orgán s uvedením oprávnenosti konať

– označenie kontaktnej osoby záujemcu, tel. kontakt, e-mailová adresa, na ktorú mu bude vyhlasovateľom oznámený výsledok obchodnej verejnej súťaže,

– navrhnutú výšku nájomného za predmet súťaže – za 1 m2/rok (celkové nájomné).

– písomné čestné prehlásenie záujemcu, že súhlasí s podmienkami obchodnej verejnej súťaže, uvedenými v článku 2 tohto oznámenia,

– čestné prehlásenie uchádzača, že nebytové priestory, ktoré sú predmetom tejto Obchodnej verejnej súťaže, si osobne, pred prihlásením sa do súťaže prezrel, oboznámil sa s ich technickým stavom, sú spôsobilé na dohodnutý účel, nepožaduje žiadne opravy, ani úpravy priestorov a v prípade, že sa stane víťazom obchodnej verejnej súťaže ich prevezme v stave, v akom sa nachádzali v čase jeho osobnej prehliadky.

– súčasťou súťažného návrhu je povinnosť účastníka predložiť vizualizáciu ponúkaných

priestorov a to na CD nosiči

g) Rozsah a úplnosť súťažného návrhu:

Súťažný návrh musí byť predložený v súlade s podmienkami súťaže a v požadovanom rozsahu. Súťažné návrhy doručené iným spôsobom, ako je uvedený v bode 2 tohto oznámenia alebo po stanovenom termíne odovzdania, nebudú do obchodnej verejnej súťaže prijaté.

 1. Ďalšie podmienky vyhlasovateľa:

– vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zmeniť podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť podľa § 283 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník,

– vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy (§ 287 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník) a ukončiť obchodnú verejnú súťaž bez výberu súťažného návrhu,

– vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť navrhovateľa v prípade, ak tento je, alebo v minulosti bol dlžníkom vyhlasovateľa, resp. Žilinského samosprávneho kraja, ako zriaďovateľa vyhlasovateľa,

– návrh nemožno odvolať po jeho doručení vyhlasovateľovi,

– vyhlasovateľ si vyhradzuje právo meniť všetky uvedené podmienky obchodnej verejnej súťaže,

– vyhlasovateľ si vyhradzuje právo predĺžiť lehotu na vyhlásenie vybraného súťažného návrhu,

– vyhlasovateľ si vyhradzuje právo, v prípade zistenia neúplnosti súťažného návrhu z hľadiska požiadaviek vyhlasovateľa uvedených v súťažných podkladoch, vyradiť návrh z obchodnej verejnej súťaže,

– vyhlasovateľ si vyhradzuje právo v prípade formálnych nedostatkov, ktoré nemenia obsah súťažného návrhu, vyzvať záujemcu na jeho doplnenie,

– vyhlasovateľ neuhrádza záujemcom žiadne náklady spojené s účasťou v tejto obchodnej verejnej súťaži,

– lehota na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov s vybraným účastníkom je 15 dní od oznámenia o vybratí jeho súťažného návrhu,

– v prípade, že so záujemcom víťazného návrhu nebude uzatvorená zmluva o nájme nebytových priestorov v lehote uvedenej v týchto ďalších podmienkach súťaže z dôvodov na strane záujemcu, môže vyhlasovateľ uzavrieť zmluvu so záujemcom, ktorý sa vo vyhodnotení obchodnej verejnej súťaže umiestnil ako ďalší v poradí. Vyhlasovateľ je oprávnený rokovať o uzatvorení zmluvy o nájme nebytových priestorov aj v prípadoch, ak z akýchkoľvek dôvodov vybraný účastník, neuzavrie nájomnú zmluvu v lehote určenej vyhlasovateľom súťaže,

– v prípade, že záujemca víťazného návrhu, ktorý je jediným záujemcom tejto OVS, z akýchkoľvek dôvodov neuzavrie zmluvu o nájme nebytových priestorov v lehote určenej vyhlasovateľom súťaže, je vyhlasovateľ oprávnený vyhlásiť novú OVS na predmetné nebytové priestory a rokovať o uzatvorení zmluvy o nájme nebytových priestorov so záujemcom víťazného návrhu tejto novej vyhlásenej OVS,

v prípade záujmu víťazného záujemcu (s ktorým vyhlasovateľ uzavrie zmluvu o nájme nebytových priestorov) o vykonanie stavebných úprav alebo akéhokoľvek iného zhodnotenia predmetu nájmu, je víťazný záujemca oprávnený vykonať takéto úpravy alebo zhodnotenie len po predchádzajúcom písomnom súhlase vyhlasovateľa, na vlastné náklady a nebezpečenstvo, bez nároku na náhradu vynaložených nákladov zo strany vyhlasovateľa, a to ani po skončení nájmu z akéhokoľvek dôvodu. Vykonanie žiadnych stavebných úprav alebo zhodnotenia predmetu nájmu nebude mať vplyv na výšku nájomného, s ktorou víťazný záujemca uspel v obchodnej verejnej súťaži.

i) Spôsob výberu najvhodnejšieho návrhu na uzavretie zmluvy o nájme nebytového priestoru:

– návrh predložený záujemcom sa zahrnie do obchodnej verejnej súťaže len v prípade, ak jeho obsah bude zodpovedať súťažným podmienkam. Len takýmto záujemcom oznámi vyhlasovateľ výsledok obchodnej verejnej súťaže a vybraného účastníka návrhu vyhlasovateľ vyzve na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových prietorov, ktorý bol predmetom tejto obchodnej verejnej súťaže,

– kritériom pre vyhodnotenie súťažných návrhov bude najvyššia ponúknutá cena za 1 m2/rok. V prípade rovnosti ponúkaných cien vyhlasovateľ písomne osloví navrhovateľov s najvyššou ponúknutou cenou, aby títo zvýšili ponúkanú cenu,

vyhodnotenie súťažných návrhov sa uskutoční v sídle Dolnooravskej nemocnice s poliklinikou MUDr. L.N.Jégeho v Dolnom Kubíne do 14 dní od uzávierky predkladania súťažných návrhov. Po túto dobu sú súťažné návrhy viazané. Vyhlasovateľ bude elektronickou formou informovať neúspešných účastníkov súťaže o výsledku súťaže do 7 dní od vyhodnotenia súťaže,

– vyhlasovateľ vyberie najvhodnejší z predložených návrhov a oznámi jeho prijatie vybranému účastníkovi v lehote do 7 dní od vyhodnotenia súťaže a to elektronickou formou na e-mailovú adresu vybraného účastníka.

3. V prípade potreby objasniť údaje uvedené vo výzve, môže ktorýkoľvek z uchádzačov požiadať o ich vysvetlenie priamo u zodpovednej osoby:

Bc. Adriana Smolková., tel. 043/5801 563, e-mail: smolkova@donsp.sk

4. Vyhlasovateľ prehlasuje, že pri obchodnej verejnej súťaži boli dodržané nasledovné všeobecne záväzné právne predpisy:

– zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení,

– zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení,

– zákon č. 162/1995 Z. z. Katastrálny zákon v platnom znení,

– Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Žilinského samosprávneho kraja.

V Dolnom Kubíne, dňa 26. 06. 2018

Za vyhlasovateľa

________________________________

PhDr. Jozef Mintál, MBA,

Riaditeľ DONsP Dolný Kubín

V súlade s čl. 24 ods. 4 v spojení s čl. 21 ods. 1.3. písm. a) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Žilinského samosprávneho kraja schvaľujem tieto podmienky Obchodnej verejnej súťaže č. OVS-02/2018.

V Žiline, dňa …………………………

Ing. Erika Jurinová

predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja


ZÁMER a PODMIENKY Obchodnej verejnej súťaže č. OVS-01/2018 o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov
vyhlásená v zmysle ust. § 281 až 288 zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) Žilinský samosprávny kraj – v správe

Názov: Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L.N.Jégého
Sídlo: Nemocničná 1944/10, 026 01 Dolný Kubín
IČO: 00634905
DIČ: 2020563754
IČ DPH: SK202056754
Štatutárny orgán: PhDr, Jozef Mintál, MBA, MEng. – riaditeľ
Kontaktná osoba: Bc. Smolková Adriana
Tel. kontakt: 043/5801 563, 043/5801 202
e-mailová adresa: smolkova@donsp.sk
ako vyhlásovateľ obchodnej verejnej súťaže vyhlasuje podľa § 281 až 288 zák, č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy na prenájom nebytových priestorov v súlade s § 9a ods, 9 v spojení s § 9a ods. 1 písm, a) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov v nadväznosti na ust. ČL 22 ods. 1 písm. b) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Žilinského samosprávneho kraja a súčasne zverejňuje zámer prenajať Častí svojho dočasne prebytočného majetku formou obchodnej verejnej súťaže.
Časť 1: Špecifikácia predmetu obchodnej verejnej súťaže IČ 3
predmetom súťaže na prenechanie majetku do užívania formou zmluvy o nájme nebytových priestorov je nebytový priestor, a to: budova nemocnice, znížený suterén bloku A, o výmere 541,87 nr, nachádzajúci sa v areáli DONsP Dolný Kubín, súpisné č. stavby 1944, ktorá je postavená na pare. č. KN 845/6 je vedená na Okresnom úrade Dolný Kubín, katastrálny odbor na L V vlastníctva č. 994, k.ú. Dolný Kubín Brezovec
Účel nájmu: Dialyzačné stredisko
Doba nájmu: určitá, najviac na dobu piatich rokov od 01.08.2018 do 31.07.2023
Výška nájomného: najnižšia hodnota predmetu súťaže: 37, 182 € za m2 /rok.
Stručný popis nebytového priestoru a pozemku ponúknutého k nájmu.
Nebytový priestor a pozemok ponúknutý na nájom, je v správe DONsP Dolný Kubín, ktorej zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj. Vyhlasovateľ Obchodnej verejnej súťaže umožní uchádzačovi, aby si predmetný nebytový priestor a pozemok prezrel pred jeho prihlásením sa do OVS. Termín obhliadky si môžu uchádzači dohodnúť telefonicky s kontaktnou osobou vyhlasovateľa, tel. 045801 563, najneskôr do troch dní po nahlásení záujmu. Bližšie informácie na adrese: e-mail smolkova@donsp.sk
2. Podmienky súťaže
a) Súťaže sa môžu zúčastniť právnické a fyzické osoby.
b) Deň, mesiac, rok a hodina dokedy sa môžu predkladať návrhy Termín predloženia návrhov je do 13.07.2018, do 10:00 hod
c) Jazyk, v ktorom sa musí návrh predložiť
Ponuka a návrh zmluvy musí byť vypracovaný v slovenskom jazyku.
d) Adresa na ktorú sa má návrh doručiť: DONsP MUDr. L.N.Jégého, Bc. Adriana Smolková, Technický odbor, Nemocničná 1944/10,026 01 Dolný Kubín.
e) Forma predloženia návrhu:
Návrh do súťaže predkladá účastník v neporušenej zalepenej obálke, na ktorej je uvedené: názov a sídlo účastníka a označenie „OVS – 01/2018, časť 1 – NEOTVÁRAŤ“.

f) Predložený návrh musí okrem iného obsahovať najmä

-identifikačné údaje záujemcu:
pri FO: meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého bydliska,

    pri PO: obchodné meno, právnu formu, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH (ak bolo pridelené), štatutárny orgán s uvedením oprávnenosti konať
– označenie kontaktnej osoby záujemcu, tel. kontakt, e-mailová adresa, na ktorú mu bude
vyhlasovateľom oznámený výsledok obchodnej verejnej súťaže,
– navrhnutú výšku nájomného za predmet súťaže – za 1 m2/rok (celkové nájomné).
– písomné čestné prehlásenie záujemcu, že súhlasí s podmienkami obchodnej verejnej súťaže,
uvedenými v článku 2 tohto oznámenia,
– čestné prehlásenie uchádzača, že nebytové priestory, ktoré sú predmetom tejto Obchodnej verejnej súťaže, s í osobne, pred prihlásením sa do súťaže prezrel, oboznámil sa s ich technickým stavom, sú spôsobilé na dohodnutý účel, nepožaduje žiadne opravy, ani úpravy priestorov a v prípade, že sa stane víťazom obchodnej verejnej súťaže ich prevezme v stave, v akom sa nachádzali v čase jeho osobnej prehliadky.
g) Rozsah a úplnosť súťažného návrhu:
Súťažný návrh musí byť predložený v súlade s podmienkami súťaže a v požadovanom rozsahu. Súťažné návrhy doručené iným spôsobom, ako je uvedený v bode 2 tohto oznámenia alebo po stanovenom termíne odovzdania, nebudú do obchodnej verejnej súťaže prijaté.
h) Ďalšie podmienky vyhlasovateľa:
– vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zmeniť podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť podľa § 283 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník,
– vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy (§ 287 ods. 2 zákona Č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník) a ukončiť obchodnú verejnú súťaž bez výberu súťažného návrhu,
– vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť navrhovateľa v prípade, ak tento je, alebo v minulosti bol dlžníkom vyhlasovateľa, resp. Žilinského samosprávneho kraja, ako zriaďovateľa vyhlasovateľa,
návrh nemožno odvolať po jeho doručení vyhlasovateľovi,
– vyhlasovateľ si vyhradzuje právo meniť všetky uvedené podmienky obchodnej verejnej súťaže,  vyhlasovateľ si vyhradzuje právo predĺžiť lehotu na vyhlásenie vybraného súťažného návrhu, vyhlasovateľ si vyhradzuje právo, v prípade zistenia neúplnosti súťažného návrhu z hľadiska požiadaviek vyhlasovateľa uvedených v súťažných podkladoch, vyradiť návrh z obchodnej verejnej súťaže,
– vyhlasovateľ si vyhradzuje právo v prípade formálnych nedostatkov, ktoré nemenia obsah súťažného návrhu, vyzvať záujemcu na jeho doplnenie,
– vyhlasovateľ neuhrádza záujemcom žiadne náklady spojené s účasťou v tejto obchodnej verejnej súťaži
– lehota na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov s vybraným účastníkom je 15 dní od oznámenia o vybratí jeho súťažného návrhu, v prípade, že so záujemcom víťazného návrhu nebude uzatvorená zmluva o nájme nebytových priestorov v lehote uvedenej v týchto ďalších podmienkach súťaže z dôvodov na strane záujemcu, môže vyhlasovateľ uzavrieť zmluvu so záujemcom, ktorý sa vo vyhodnotení obchodnej verejnej súťaže umiestnil ako ďalší v poradí. Vyhlasovateľ je oprávnený rokovať o uzatvorení zmluvy o nájme nebytových priestorov aj v prípadoch, ak z akýchkoľvek dôvodov vybraný účastník, neuzavrie nájomnú zmluvu v lehote určenej vyhlasovateľom súťaže,
– v prípade, že záujemca víťazného návrhu, ktorý je jediným záujemcom tejto OVS, z akýchkoľvek dôvodov neuzavrie zmluvu o nájme nebytových priestorov v lehote určenej vyhlasovateľom súťaže, je vyhlasovateľ oprávnený vyhlásiť novú OVS na predmetné nebytové priestory a rokovať o uzatvorení zmluvy o nájme nebytových priestorov so záujemcom víťazného návrhu tejto novej vyhlásenej OVS,
– v prípade záujmu víťazného záujemcu (s ktorým vyhlasovateľ uzavrie zmluvu o nájme nebytových priestorov) o vykonanie stavebných úprav alebo akéhokoľvek iného zhodnotenia predmetu nájmu, je víťazný záujemca oprávnený vykonať takéto úpravy alebo zhodnotenie len po predchádzajúcom písomnom súhlase vyhlasovateľa, na vlastné náklady a nebezpečenstvo, bez nároku na náhradu vynaložených nákladov zo strany vyhlasovateľa, a to ani po skončení nájmu z akéhokoľvek dôvodu. Vykonanie žiadnych stavebných úprav alebo zhodnotenia predmetu nájmu nebude mať vplyv na výšku nájomného, s ktorou víťazný záujemca uspel v obchodnej verejnej súťaži.
i) Spôsob výberu najvhodnejšieho návrhu na uzavretie zmluvy o nájme nebytového priestoru:

 • návrh predložený záujemcom sa zahrnie do obchodnej verejnej súťaže len v prípade, ak jeho obsah bude zodpovedať súťažným podmienkam. Len takýmto záujemcom oznámi vyhlasovateľ výsledok obchodnej verejnej súťaže a vybraného účastníka návrhu vyhlasovateľ vyzve na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov, ktorý bol predmetom tejto obchodnej verejnej súťaže,
 • kritériom pre vyhodnotenie súťažných návrhov bude najvyššia ponúknutá cena za 1 m2/rok. V prípade rovnosti ponúkaných cien vyhlasovateľ písomne osloví navrhovateľov s najvyššou ponúknutou cenou, aby títo zvýšili ponúkanú cenu,
 • vyhodnotenie súťažných návrhov sa uskutoční v sídle Dolnooravskej nemocnice s poliklinikou MUDr. L. N. Jégého v Dolnom Kubíne do 14 dní od uzávierky predkladania súťažných návrhov. Po túto dobu sú súťažné návrhy viazané. Vyhlasovateľ bude elektronickou formou informovať neúspešných účastníkov súťaže o výsledku súťaže do 7 dní od vyhodnotenia súťaže,
 • vyhlasovateľ vyberie najvhodnejší z predložených návrhov a oznámi jeho prijatie vybranému účastníkovi v lehote do 7 dní od vyhodnotenia súťaže a to elektronickou formou na e-mailovú adresu vybraného účastníka.
  3. V prípade potreby objasniť údaje uvedené vo výzve, môže ktorýkoľvek z uchádzačov požiadať o ich vysvetlenie priamo u zodpovednej osoby:
  Bc. Adriána Smolková, tel. 043/5801 563, e-mail: smolkova@donsp.sk
  4. Vyhlasovateľ prehlasuje, že pri obchodnej verejnej súťaži boli dodržané nasledovné všeobecne záväzné právne predpisy:
  – zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení,
  – zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení,
  – zákon č. 162/1995 Z. z. Katastrálny zákon v platnom znení,
  – Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Žilinského samosprávneho kraja.V Dolnom Kubíne, dňa4.6.2018

 

ZÁMER a PODMIENKY Obchodnej verejnej súťaže č. OVS-02/2017 o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov vyhlásená v zmysle ust. § 281 až 288 zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník

ZÁMER a PODMIENKY Obchodnej verejnej súťaže č. OVS-01/74/2017 o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov vyhlásená v zmysle ust. § 281 až 288 zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník)