Priamy nájom

 

ZÁMER priameho nájmu majetku Žilinského samosprávneho kraja č. 2/2019/PN

ZÁMER priameho nájmu majetku Žilinského samosprávneho kraja č. 1/2019/PN

ZÁMER priameho nájmu majetku Žilinského samosprávneho kraja č. 2/2018/PN

 

Ponuka nebytových priestorov na prenájom č. 1/2018/PP

 V zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Žilinského samosprávneho kraja zo dňa 27.4.2010 predkladáme nasledovný pozemok na prenájom „formou priameho nájmu“ :

 Predkladateľ : Žilinský samosprávny kraj v správe Dolnooravskej nemocnice s poliklinikou

                       MUDr. L. Nádaši Jégého Nemocničná ul. 1944/10, 026 14 Dolný Kubín

 Miesto :          Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého,  Dolný Kubín

 Číslo  LV :      994     Číslo parcely/výmera : 836/10     Číslo súpisné stavby : 1944

Nájom pre účely prevádzkovania v odbore : Umiestnenie reklamnej stavby

Výmera určená na prenájom : 12,24 m2

Doba nájmu pozemku: 1 rok

Predpokladaná minimálna výška nájmu EUR/m2/rok: 16,34€

Lehota doručenia cenových ponúk : do 28.02.2018, do 12:00 hod

Adresa doručenia : DONsP MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín

technický odbor,  Bc. Adriana Smolková

Nemocničná ul. 1944/10

026 14 Dolný Kubín

Ponuka uchádzača musí obsahovať :

 1. meno, priezvisko,
 2. adresu fyzickej osoby, resp. názov, sídlo
 3. IČO právnickej osoby,
 4. ponúkanú cenu za prenájom bez dodávky energií a ostatných služieb,
 5. účel využitia predmetu priameho nájmu.

Víťazom súťaže formou priamej ponuky bude ponúkaná najvyššia cena za 1m².

Ponuka so žiadosťou musí byť v zalepenej obálke, označenej heslom : „Priamy prenájom č. 1/2018/PP“

Predkladateľ je oprávnený zmeniť alebo zrušiť podmienky priameho nájmu, prípadne odmietnuť všetky predložené ponuky.

V Dolnom Kubíne : 12.02.2018

PhDr. Jozef  M i n t á l, MBA


 

ZÁMER priameho nájmu majetku Žilinského samosprávneho kraja č. 2/2017/PN


Ponuka nebytových priestorov na prenájom č. 1/2017/PP

 V zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Žilinského samosprávneho kraja zo dňa 27.4.2010 predkladáme nasledovný nebytový priestor na prenájom „formou priameho nájmu“ :

 

Predkladateľ : Žilinský samosprávny kraj v správe Dolnooravskej nemocnice s poliklinikou

                       MUDr. L. Nádaši Jégého Nemocničná ul. 1944/10, 026 14 Dolný Kubín

 Miesto :          Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého,  Dolný Kubín

 Číslo  LV :      994     Číslo parcely/výmera : 845/1     Číslo súpisné stavby : 1944

Nájom pre účely prevádzkovania v odbore : Protetické pracovisko

Presný popis miesta : Poliklinika, blok F, poschodie prvé , dvere č. F144, F145

Výmera určená na prenájom : 36,50 m2

Doba nájmu nebytových priestorov: 1 rok

Predpokladaná minimálna výška nájmu EUR/m2/rok : 43,00 €

Lehota doručenia cenových ponúk : do 31.10.2017, do 12:00 hod

Adresa doručenia : DONsP MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín

technický odbor,  Bc. Adriana Smolková

Nemocničná ul. 1944/10

026 14 Dolný Kubín

Ponuka uchádzača musí obsahovať :

 1. meno, priezvisko,
 2. adresu fyzickej osoby, resp. názov, sídlo
 3. IČO právnickej osoby,
 4. ponúkanú cenu za prenájom bez dodávky energií a ostatných služieb,
 5. účel využitia predmetu priameho nájmu.

Víťazom súťaže formou priamej ponuky bude ponúkaná najvyššia cena za 1m².

Ponuka so žiadosťou musí byť v zalepenej obálke, označenej heslom : „Priamy prenájom č. 1/2017/PP“

Predkladateľ je oprávnený zmeniť alebo zrušiť podmienky priameho nájmu, prípadne odmietnuť všetky predložené ponuky.

V Dolnom Kubíne : 14.10.2017

PhDr. Jozef  M i n t á l, MBA

Ponuka nebytových priestorov na prenájom č. 01/2016

 V zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Žilinského samosprávneho kraja zo dňa 27.4.2010 predkladáme nasledovný nebytový priestor na prenájom :

 Predkladateľ : Žilinský samosprávny kraj v správe Dolnooravskej nemocnice s poliklinikou

                       MUDr. L. Nádašiho Jégého Nemocničná ul. 1944/10, 026 14 Dolný Kubín

 Miesto :          Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádašiho Jégého,  Dolný Kubín

 Číslo  LV :      994     Číslo parcely/výmera : 845/1     Číslo súpisné stavby : 1944

Presný popis miesta : trávnatá plocha pred poliklinikou

Výmera určená na prenájom : 30 m²

Predpokladaná minimálna výška nájmu EUR/m2/rok : 10

Lehota doručenia cenových ponúk : do 29.3.2016 do 10,00 hod

Adresa doručenia : DONsP MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín

technický odbor,  Ing. Smoleňová

Nemocničná ul. 1944/10

026 14 Dolný Kubín

Ponuka uchádzača musí obsahovať :

 1. meno, priezvisko,
 2. adresu fyzickej osoby, resp. názov, sídlo
 3. IČO právnickej osoby,
 4. ponúkanú cenu za prenájom bez dodávky energií a ostatných služieb,
 5. účel využitia predmetu priameho nájmu.

Víťazom súťaže formou priamej ponuky bude ponúkaná najvyššia cena za 1m².

Ponuka so žiadosťou musí byť v zalepenej obálke, označenej heslom : „Priamy prenájom č. 01/2016.“

Predkladateľ je oprávnený zmeniť alebo zrušiť podmienky priameho nájmu, prípadne odmietnuť všetky predložené ponuky.

V Dolnom Kubíne : 14.3.2016

PhDr. Jozef  M i n t á l, MBA

riaditeľ DONsP Dolný Kubín

Ponuka nebytových priestorov na prenájom č. 02/2016

V zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Žilinského samosprávneho kraja zo dňa 27.4.2010 predkladáme nasledovný nebytový priestor na prenájom :

Predkladateľ : Žilinský samosprávny kraj v správe Dolnooravskej nemocnice s poliklinikou

MUDr. L. Nádašiho Jégého Nemocničná ul. 1944/10, 026 14 Dolný Kubín

Miesto :          Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádašiho Jégého,  Dolný Kubín

Číslo  LV :      994   Číslo parcely/výmera : 845/1   Číslo súpisné stavby : 1994

Presný popis miesta : Poliklinika blok  F – II. poschodie

Výmera určená na prenájom : 37,70 m²

Predpokladaná výška nájmu EUR/m2/rok : od 30 € do 40 €                

Lehota doručenia cenových ponúk : do 15.6.2016 do 12,00 hod

Adresa doručenia : DONsP MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín

technický odbor,  Bc. Smolková Adriána

Nemocničná ul. 1944/10

026 14 Dolný Kubín

Ponuka uchádzača musí obsahovať :

 1. meno, priezvisko,
 2. adresu fyzickej osoby, resp. názov, sídlo
 3. IČO právnickej osoby,
 4. ponúkanú cenu za prenájom bez dodávky energií a ostatných služieb,
 5. účel využitia predmetu priameho nájmu.

Víťazom súťaže formou priamej ponuky bude ponúkaná najvyššia cena za 1m².

Ponuka so žiadosťou musí byť v zalepenej obálke, označenej heslom : „Priamy prenájom č. 02/2016.“

Predkladateľ je oprávnený zmeniť alebo zrušiť podmienky priameho nájmu, prípadne odmietnuť všetky predložené ponuky.

V Dolnom Kubíne : 30.5.2016

PhDr. Jozef  M i n t á l , MBA

riaditeľ DONsP Dolný Kubín

Ponuka nebytových priestorov na prenájom č. 03/2016

 V zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Žilinského samosprávneho kraja zo dňa 27.4.2010 predkladáme nasledovný nebytový priestor na prenájom :

Predkladateľ : Žilinský samosprávny kraj v správe Dolnooravskej nemocnice s poliklinikou

MUDr. L. Nádašiho Jégého Nemocničná ul. 1944/10, 026 14 Dolný Kubín

Miesto :          Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádašiho Jégého,  Dolný Kubín

Číslo  LV :      994        Číslo parcely/výmera : 845/1       Číslo súpisné stavby : 1944

Presný popis miesta : Poliklinika blok  F – II. poschodie

Výmera určená na prenájom : 61,40 m²

Predpokladaná výška nájmu EUR/m2/rok : od 37 

Lehota doručenia cenových ponúk : do 19.7.2016 do 12,00 hod

Adresa doručenia : DONsP MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín

technický odbor,  Bc. Smolková

Nemocničná ul. 1944/10

026 14 Dolný Kubín

Ponuka uchádzača musí obsahovať :

 1. meno, priezvisko,
 2. adresu fyzickej osoby, resp. názov, sídlo
 3. IČO právnickej osoby,
 4. ponúkanú cenu za prenájom bez dodávky energií a ostatných služieb,
 5. účel využitia predmetu priameho nájmu.

Víťazom súťaže formou priamej ponuky bude ponúkaná najvyššia cena za 1m².

Ponuka so žiadosťou musí byť v zalepenej obálke, označenej heslom : „Priamy prenájom č. 03/2016.“

Predkladateľ je oprávnený zmeniť alebo zrušiť podmienky priameho nájmu, prípadne odmietnuť všetky predložené ponuky.

V Dolnom Kubíne : 04.07.2016

PhDr. Jozef  M i n t á l

riaditeľ DONsP Dolný Kubín

Ponuka nebytových priestorov na prenájom č. 04/2016

V zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Žilinského samosprávneho kraja zo dňa 27.4.2010 predkladáme nasledovný nebytový priestor na prenájom :

Predkladateľ : Žilinský samosprávny kraj v správe Dolnooravskej nemocnice s poliklinikou

MUDr. L. Nádašiho Jégého Nemocničná ul. 1944/10, 026 14 Dolný Kubín

Miesto : Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádašiho Jégého, Dolný Kubín

Číslo LV : 994

Číslo parcely/výmera : 845/3

Číslo súpisné stavby : 2320

Presný popis miesta : Garáže

Výmera určená na prenájom : 20,00 m²

Predpokladaná výška nájmu EUR/m2/rok : od 15 

Lehota doručenia cenových ponúk : do 7.12.2016, do 12,00 hod

Adresa doručenia : DONsP MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín

technický odbor, Bc. Smolková

Nemocničná ul. 1944/10

026 14 Dolný Kubín

Ponuka uchádzača musí obsahovať :

 1. meno, priezvisko,

 2. adresu fyzickej osoby, resp. názov, sídlo

 3. IČO právnickej osoby,

 4. ponúkanú cenu za prenájom bez dodávky energií a ostatných služieb,

 5. účel využitia predmetu priameho nájmu.

Víťazom súťaže formou priamej ponuky bude ponúkaná najvyššia cena za 1m².

Ponuka so žiadosťou musí byť v zalepenej obálke, označenej heslom :

Priamy prenájom č. 04/2016.“

Predkladateľ je oprávnený zmeniť alebo zrušiť podmienky priameho nájmu, prípadne odmietnuť všetky predložené ponuky.

V Dolnom Kubíne : 22.11.2016

PhDr. Jozef M i n t á l

riaditeľ DONsP Dolný Kubín