Prenájom nebytových priestorov

ZÁMER priameho nájmu majetku Žilinského samosprávneho kraja č. 2/2017/PN

 

ZÁMER a PODMIENKY Obchodnej verejnej súťaže č. OVS-01/74/2017

o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov

vyhlásená v zmysle ust. § 281 až 288 zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník)

Žilinský samosprávny kraj – v správe Dolnooravskej nemocnice s poliklinikou MUDr. L.N.Jégého Dolný Kubín

Názov: Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L.N.Jégého Dolný Kubín

Sídlo: Nemocničná 1944/10, 026 01 Dolný Kubín

IČO: 00634905

DIČ: 2020563753

IČ DPH: SK2020563753

Štatutárny orgán: PhDr. Jozef Mintál, MBA, riaditeľ

Kontaktná osoba: Bc. Adriana Smolková

Tel. kontakt: 043/5801 563

e-mailová adresa: smolkova@donsp.sk

ako vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže vyhlasuje podľa § 281 až 288 zák. č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy na prenájom nebytových priestorov a pozemku v súlade s § 9a ods. 9 v spojení s § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov v nadväznosti na ust. Čl. 22 ods. 1 písm. b) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Žilinského samosprávneho kraja a súčasne zverejňuje zámer prenajať časti svojho dočasne prebytočného majetku formou obchodnej verejnej súťaže.

Časť 1: Špecifikácia predmetu obchodnej verejnej súťaže:

predmetom súťaže je prenechanie majetku do užívania formou zmluvy o nájme nebytových priestorov, ktorým je nebytový priestor, a to: budova polikliniky nemocnice, blok F, nebytový priestor na zvýšenom prízemí o výmere 65,94 m2, nachádzajúci sa v areáli DONsP Dolný Kubín, č.dv. F010, F011 súpisné č. stavby 1944, ktorá je postavená na parc. č. KN 845/1 je vedená Správou katastra Dolný Kubín na LV vlastníctva č.994, k.ú. Dolný Kubín Brezovec

Účel nájmu: prevádzkovanie ortopedickej ambulancie a denzitometrie.

Doba nájmu: určitá, najviac na dobu troch rokov od 01.03.2017 do 31.12.2020.

Výška nájomného: najnižšia hodnota predmetu súťaže: 39,84 € za m2 /rok.

Stručný popis nebytového priestoru a pozemku ponúknutého k nájmu

Nebytový priestor a pozemok ponúknutý na nájom, je v správe DONsP, ktorej zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj. Vyhlasovateľ Obchodnej verejnej súťaže umožní uchádzačovi, aby si predmetný nebytový priestor a pozemok prezrel pred jeho prihlásením sa do OVS.

Termín obhliadky si môžu uchádzači dohodnúť telefonicky s kontaktnou osobou vyhlasovateľa, tel. 043/5801 563, najneskôr do troch dní po nahlásení záujmu. Bližšie informácie na adrese:

smolkova@donsp.sk.

2. Podmienky súťaže

 1. Súťaže sa môžu zúčastniť právnické a fyzické osoby.

 2. Deň, mesiac, rok a hodina dokedy sa môžu predkladať návrhy

Termín predloženia návrhov je do 15.2.2017 do 10.00 hod.

 1. Jazyk, v ktorom sa musí návrh predložiť

Ponuka a návrh zmluvy musí byť vypracovaný v slovenskom jazyku.

 1. Adresa na ktorú sa má návrh doručiť: DONsP MUDr. L.N.Jégé, Bc. Adriana Smolková, Nemocničná 1944/10, 026 01 Dolný Kubín

 1. Forma predloženia návrhu:

Návrh do súťaže predkladá účastník v neporušenej zalepenej obálke, na ktorej je uvedené: názov a sídlo účastníka a označenie “OVS –01/2017 , časť 74 – NEOTVÁRAŤ”.

Predložený návrh musí okrem iného obsahovať najmä

– identifikačné údaje záujemcu:

pri FO: meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého bydliska,

pri PO: obchodné meno, právnu formu, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH (ak bolo pridelené), štatutárny orgán s uvedením oprávnenosti konať

– označenie kontaktnej osoby záujemcu, tel. kontakt, e-mailová adresa, na ktorú mu bude vyhlasovateľom oznámený výsledok obchodnej verejnej súťaže,

– navrhnutú výšku nájomného za predmet súťaže – za 1 m2/rok (celkové nájomné).

– písomné čestné prehlásenie záujemcu, že súhlasí s podmienkami obchodnej verejnej súťaže, uvedenými v článku 2 tohto oznámenia,

– čestné prehlásenie uchádzača, že nebytové priestory, ktoré sú predmetom tejto Obchodnej verejnej súťaže, si osobne, pred prihlásením sa do súťaže prezrel, oboznámil sa s ich technickým stavom, sú spôsobilé na dohodnutý účel, nepožaduje žiadne opravy, ani úpravy priestorov a v prípade, že sa stane víťazom obchodnej verejnej súťaže ich prevezme v stave, v akom sa nachádzali v čase jeho osobnej prehliadky,

– súťažný návrh zmluvy o nájme nebytových priestorov, ktorý musí byť vlastnoručne podpísaný a minimálne v 2 vyhotoveniach.

 1. Rozsah a úplnosť súťažného návrhu:

Súťažný návrh musí byť predložený v súlade s podmienkami súťaže a v požadovanom rozsahu. Súťažné návrhy doručené iným spôsobom, ako je uvedený v bode 2 tohto oznámenia alebo po stanovenom termíne odovzdania, nebudú do obchodnej verejnej súťaže prijaté.

 1. Ďalšie podmienky vyhlasovateľa:

– vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zmeniť podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť podľa § 283 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník,

– vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy (§ 287 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník) a ukončiť obchodnú verejnú súťaž bez výberu súťažného návrhu,

– vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť navrhovateľa v prípade, ak tento je, alebo v minulosti bol dlžníkom vyhlasovateľa, resp. Žilinského samosprávneho kraja, ako zriaďovateľa vyhlasovateľa,

– návrh nemožno odvolať po jeho doručení vyhlasovateľovi,

– vyhlasovateľ si vyhradzuje právo meniť všetky uvedené podmienky obchodnej verejnej súťaže,

– vyhlasovateľ si vyhradzuje právo predĺžiť lehotu na vyhlásenie vybraného súťažného návrhu,

– vyhlasovateľ si vyhradzuje právo, v prípade zistenia neúplnosti súťažného návrhu z hľadiska požiadaviek vyhlasovateľa uvedených v súťažných podkladoch, vyradiť návrh z obchodnej verejnej súťaže,

– vyhlasovateľ si vyhradzuje právo v prípade formálnych nedostatkov, ktoré nemenia obsah súťažného návrhu, vyzvať záujemcu na jeho doplnenie,

– vyhlasovateľ neuhrádza záujemcom žiadne náklady spojené s účasťou v tejto obchodnej verejnej súťaži,

– lehota na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov s vybraným účastníkom je 15 dní od oznámenia o vybratí jeho súťažného návrhu,

– v prípade, že so záujemcom víťazného návrhu nebude uzatvorená zmluva o nájme nebytových priestorov v lehote uvedenej v týchto ďalších podmienkach súťaže z dôvodov na strane záujemcu, môže vyhlasovateľ uzavrieť zmluvu so záujemcom, ktorý sa vo vyhodnotení obchodnej verejnej súťaže umiestnil ako ďalší v poradí. Vyhlasovateľ je oprávnený rokovať o uzatvorení zmluvy o nájme nebytových priestorov aj v prípadoch, ak z akýchkoľvek dôvodov vybraný účastník, neuzavrie nájomnú zmluvu v lehote určenej vyhlasovateľom súťaže,

záujemcovia berú na vedomie, že ak zmluvu o nájme nebytových priestorov neschváli predseda Žilinského samosprávneho kraja, nenadobudne táto zmluva o nájme nebytových priestorov platnosť ani účinnosť,

– v prípade, že záujemca víťazného návrhu, ktorý je jediným záujemcom tejto OVS, z akýchkoľvek dôvodov neuzavrie zmluvu o nájme nebytových priestorov v lehote určenej vyhlasovateľom súťaže, je vyhlasovateľ oprávnený vyhlásiť novú OVS na predmetné nebytové priestory a rokovať o uzatvorení zmluvy o nájme nebytových priestorov so záujemcom víťazného návrhu tejto novej vyhlásenej OVS,

v prípade záujmu víťazného záujemcu (s ktorým vyhlasovateľ uzavrie zmluvu o nájme nebytových priestorov) o vykonanie stavebných úprav alebo akéhokoľvek iného zhodnotenia predmetu nájmu, je víťazný záujemca oprávnený vykonať takéto úpravy alebo zhodnotenie len po predchádzajúcom písomnom súhlase vyhlasovateľa, na vlastné náklady a nebezpečenstvo, bez nároku na náhradu vynaložených nákladov zo strany vyhlasovateľa, a to ani po skončení nájmu z akéhokoľvek dôvodu. Vykonanie žiadnych stavebných úprav alebo zhodnotenia predmetu nájmu nebude mať vplyv na výšku nájomného, s ktorou víťazný záujemca uspel v obchodnej verejnej súťaži.

i) Spôsob výberu najvhodnejšieho návrhu na uzavretie zmluvy o nájme nebytového priestoru:

– návrh predložený záujemcom sa zahrnie do obchodnej verejnej súťaže len v prípade, ak jeho obsah bude zodpovedať súťažným podmienkam. Len takýmto záujemcom oznámi vyhlasovateľ výsledok obchodnej verejnej súťaže a s vybraným účastníkom vyhlasovateľ uzatvorí zmluvu o nájme nebytových priestorov, ktorá bola predmetom tejto obchodnej verejnej súťaže,

– kritériom pre vyhodnotenie súťažných návrhov bude najvyššia ponúknutá cena za 1 m2/rok V prípade rovnosti ponúkaných cien vyhlasovateľ písomne osloví navrhovateľov s najvyššou ponúknutou cenou, aby títo zvýšili ponúkanú cenu,

vyhodnotenie súťažných návrhov sa uskutoční v sídle Dolnooravskej nemocnice MUDr. L.N.Jégé na technickom odbore do 14 dní od uzávierky predkladania súťažných návrhov. Po túto dobu sú súťažné návrhy viazané. Vyhlasovateľ bude elektronickou formou informovať neúspešných účastníkov súťaže o výsledku súťaže do 7 dní od vyhodnotenia súťaže,

– vyhlasovateľ vyberie najvhodnejší z predložených návrhov a oznámi jeho prijatie vybranému účastníkovi v lehote do 7 dní od vyhodnotenia súťaže a to elektronickou formou na e-mailovú adresu vybraného účastníka.

3. V prípade potreby objasniť údaje uvedené vo výzve, môže ktorýkoľvek z uchádzačov požiadať o ich vysvetlenie priamo u zodpovednej osoby:

Bc. Adriana Smolková., tel. 043/5801563, e-mail: smolkova@donsp.sk

4. Vyhlasovateľ prehlasuje, že pri obchodnej verejnej súťaži boli dodržané nasledovné všeobecne záväzné právne predpisy:

– zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení,

– zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení,

– zákon č. 162/1995 Z. z. Katastrálny zákon v platnom znení,

– Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Žilinského samosprávneho kraja.

V Dolnom Kubíne, dňa 23.1.2017

Za vyhlasovateľa

________________________________

PhDr. Jozef Mintál, MBA, riaditeľ

V súlade s čl. 24 ods. 4 v spojení s čl. 21 ods. 1.3. písm. a) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Žilinského samosprávneho kraja schvaľujem tieto podmienky Obchodnej verejnej súťaže č. OVS-01/74/2017:

V Žiline, dňa ……………………

___________________________

Ing. Juraj Blanár

predseda Žilinského samosprávneho kraja

Ponuka nebytových priestorov na prenájom č. 01/2016

 V zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Žilinského samosprávneho kraja zo dňa 27.4.2010 predkladáme nasledovný nebytový priestor na prenájom :

 Predkladateľ : Žilinský samosprávny kraj v správe Dolnooravskej nemocnice s poliklinikou

                       MUDr. L. Nádašiho Jégého Nemocničná ul. 1944/10, 026 14 Dolný Kubín

 Miesto :          Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádašiho Jégého,  Dolný Kubín

 Číslo  LV :      994     Číslo parcely/výmera : 845/1     Číslo súpisné stavby : 1944

Presný popis miesta : trávnatá plocha pred poliklinikou

Výmera určená na prenájom : 30 m²

Predpokladaná minimálna výška nájmu EUR/m2/rok : 10

Lehota doručenia cenových ponúk : do 29.3.2016 do 10,00 hod

Adresa doručenia : DONsP MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín

technický odbor,  Ing. Smoleňová

Nemocničná ul. 1944/10

026 14 Dolný Kubín

Ponuka uchádzača musí obsahovať :

 1. meno, priezvisko,
 2. adresu fyzickej osoby, resp. názov, sídlo
 3. IČO právnickej osoby,
 4. ponúkanú cenu za prenájom bez dodávky energií a ostatných služieb,
 5. účel využitia predmetu priameho nájmu.

 

Víťazom súťaže formou priamej ponuky bude ponúkaná najvyššia cena za 1m².

Ponuka so žiadosťou musí byť v zalepenej obálke, označenej heslom : „Priamy prenájom č. 01/2016.“

Predkladateľ je oprávnený zmeniť alebo zrušiť podmienky priameho nájmu, prípadne odmietnuť všetky predložené ponuky.

 

V Dolnom Kubíne : 14.3.2016

PhDr. Jozef  M i n t á l, MBA

riaditeľ DONsP Dolný Kubín

 

Ponuka nebytových priestorov na prenájom č. 02/2016

V zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Žilinského samosprávneho kraja zo dňa 27.4.2010 predkladáme nasledovný nebytový priestor na prenájom :

Predkladateľ : Žilinský samosprávny kraj v správe Dolnooravskej nemocnice s poliklinikou

MUDr. L. Nádašiho Jégého Nemocničná ul. 1944/10, 026 14 Dolný Kubín

Miesto :          Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádašiho Jégého,  Dolný Kubín

Číslo  LV :      994   Číslo parcely/výmera : 845/1   Číslo súpisné stavby : 1994

Presný popis miesta : Poliklinika blok  F – II. poschodie

Výmera určená na prenájom : 37,70 m²

Predpokladaná výška nájmu EUR/m2/rok : od 30 € do 40 €                

Lehota doručenia cenových ponúk : do 15.6.2016 do 12,00 hod

 

Adresa doručenia : DONsP MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín

technický odbor,  Bc. Smolková Adriána

Nemocničná ul. 1944/10

026 14 Dolný Kubín

Ponuka uchádzača musí obsahovať :

 1. meno, priezvisko,
 2. adresu fyzickej osoby, resp. názov, sídlo
 3. IČO právnickej osoby,
 4. ponúkanú cenu za prenájom bez dodávky energií a ostatných služieb,
 5. účel využitia predmetu priameho nájmu.

Víťazom súťaže formou priamej ponuky bude ponúkaná najvyššia cena za 1m².

Ponuka so žiadosťou musí byť v zalepenej obálke, označenej heslom : „Priamy prenájom č. 02/2016.“

Predkladateľ je oprávnený zmeniť alebo zrušiť podmienky priameho nájmu, prípadne odmietnuť všetky predložené ponuky.

V Dolnom Kubíne : 30.5.2016

PhDr. Jozef  M i n t á l , MBA

riaditeľ DONsP Dolný Kubín

 

Ponuka nebytových priestorov na prenájom č. 03/2016

 V zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Žilinského samosprávneho kraja zo dňa 27.4.2010 predkladáme nasledovný nebytový priestor na prenájom :

Predkladateľ : Žilinský samosprávny kraj v správe Dolnooravskej nemocnice s poliklinikou

MUDr. L. Nádašiho Jégého Nemocničná ul. 1944/10, 026 14 Dolný Kubín

Miesto :          Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádašiho Jégého,  Dolný Kubín

Číslo  LV :      994        Číslo parcely/výmera : 845/1       Číslo súpisné stavby : 1944

Presný popis miesta : Poliklinika blok  F – II. poschodie

Výmera určená na prenájom : 61,40 m²

Predpokladaná výška nájmu EUR/m2/rok : od 37

Lehota doručenia cenových ponúk : do 19.7.2016 do 12,00 hod

 

Adresa doručenia : DONsP MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín

technický odbor,  Bc. Smolková

Nemocničná ul. 1944/10

026 14 Dolný Kubín

 

Ponuka uchádzača musí obsahovať :

 1. meno, priezvisko,
 2. adresu fyzickej osoby, resp. názov, sídlo
 3. IČO právnickej osoby,
 4. ponúkanú cenu za prenájom bez dodávky energií a ostatných služieb,
 5. účel využitia predmetu priameho nájmu.

 

Víťazom súťaže formou priamej ponuky bude ponúkaná najvyššia cena za 1m².

Ponuka so žiadosťou musí byť v zalepenej obálke, označenej heslom : „Priamy prenájom č. 03/2016.“

Predkladateľ je oprávnený zmeniť alebo zrušiť podmienky priameho nájmu, prípadne odmietnuť všetky predložené ponuky.

 

V Dolnom Kubíne : 04.07.2016

PhDr. Jozef  M i n t á l

riaditeľ DONsP Dolný Kubín

 

 

Ponuka nebytových priestorov na prenájom č. 04/2016

V zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Žilinského samosprávneho kraja zo dňa 27.4.2010 predkladáme nasledovný nebytový priestor na prenájom :

Predkladateľ : Žilinský samosprávny kraj v správe Dolnooravskej nemocnice s poliklinikou

MUDr. L. Nádašiho Jégého Nemocničná ul. 1944/10, 026 14 Dolný Kubín

Miesto : Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádašiho Jégého, Dolný Kubín

Číslo LV : 994

Číslo parcely/výmera : 845/3

Číslo súpisné stavby : 2320

Presný popis miesta : Garáže

Výmera určená na prenájom : 20,00 m²

Predpokladaná výška nájmu EUR/m2/rok : od 15

Lehota doručenia cenových ponúk : do 7.12.2016, do 12,00 hod

Adresa doručenia : DONsP MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín

technický odbor, Bc. Smolková

Nemocničná ul. 1944/10

026 14 Dolný Kubín

Ponuka uchádzača musí obsahovať :

 1. meno, priezvisko,

 2. adresu fyzickej osoby, resp. názov, sídlo

 3. IČO právnickej osoby,

 4. ponúkanú cenu za prenájom bez dodávky energií a ostatných služieb,

 5. účel využitia predmetu priameho nájmu.

Víťazom súťaže formou priamej ponuky bude ponúkaná najvyššia cena za 1m².

Ponuka so žiadosťou musí byť v zalepenej obálke, označenej heslom :

Priamy prenájom č. 04/2016.“

Predkladateľ je oprávnený zmeniť alebo zrušiť podmienky priameho nájmu, prípadne odmietnuť všetky predložené ponuky.

V Dolnom Kubíne : 22.11.2016

PhDr. Jozef M i n t á l

riaditeľ DONsP Dolný Kubín