Názov projektu:Posilnenie kapacít a ochrana verejného zdravia ako reakcia na pandémiu COVID-19 v Dolnooravskej nemocnici s poliklinikou MUDr. L. N. Jégého

Prijímateľ: Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. N. Jégého

Kód výzvy: IROP-PO2-SC214-2020-61

Kód žiadosti: NFP302020AXU8

Celkové oprávnené výdavky projektu: 356 254,80 Eur

Požadovaná výška NFP (95 % z celkových oprávnených výdavkov = 85 % EÚ + 10 % ŠR) : 338 442,06 Eur

Výška finančnej podpory z EÚ (EFRR): 302 816,58 Eur

Výška finančnej podpory z ŠR: 35 625,48 Eur

Spolufinancovanie z rozpočtu ŽSK (5 % z celkových oprávnených výdavkov): 17 812,74 Eur

Stručný popis projektu: Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr.L.Nádaši Jégého Dolný Kubín (DoNsP) je nemocnicou nadregionálneho významu s vysokým podielom pacientov z iných regiónov. Zriaďovateľom nemocnice je Žilinský samosprávny kraj. V čase vypuknutia pandémie musela DoNsP vytvoriť dostatočné kapacity a nastaviť prácu zdravotníkov tak, aby mohla pokračovať v poskytovaní kvalitnej zdravotnej starostlivosti a súčasne reflektovať na vzniknutú situáciu. Bolo nevyhnutné vytvoriť podmienky pre adekvátnu starostlivosť pacientom pri ich testovaní, pri liečbe pacientov pozitívnych na COVID-19 ale tiež zabezpečiť aj ochranu zdravia zamestnancov a pracovníkov nemocnice. Predložený projekt je zameraný na zabezpečenie podmienok pre znižovanie dopadov pandémie COVID-19 a podporu opatrení na skrátenie času reakcie pri enormnom náraste ochorenia v Dolnooravskej nemocnici s poliklinikou MUDr. L. N. Jégého.

Výsledkom projektu bude zabezpečenie dostatočného materiálno-technického vybavenia a obstaranie prístrojovej a zdravotníckej techniky DoNsP pri prevencii nekontrolovaného šírenia a včasnej diagnostike vírusovej choroby COVID-19, adekvátnej liečbe infikovaných pacientov, vrátane materiálneho vybavenia pre ochranu a bezpečnosť personálu.

Realizáciou aktivít projektu dôjde k:

• vybaveniu nemocnice potrebným materiálno-technickým vybavením pre diagnostiku a liečbu ochorenia COVID-19

• vybaveniu nemocnice potrebnou prístrojovou a zdravotníckou technikou

• vybaveniu pre ochranu a bezpečnosť zamestnancov a pacientov nemocnice.

Uvedené vytvára predpoklad pre včasnú diagnostiku ochorenia COVID-19, adekvátnu liečbu infikovaných pacientov a následne k minimalizovaniu dopadov krízovej situácie v SR v súvislosti so šírením pandémie COVID-19. Podporou zdravotníckeho systému sa spomalí šírenie nákazy a posilní odolnosť pred náporom pandémie, pričom cieľom je vyhnúť sa kolapsu systému z prípadného nekontrolovaného šírenia koronavírusu.

Cieľom projektu je vytvoriť vhodné podmienky pre zdravotnú starostlivosť a ochranu verejného zdravia ako reakciu na pandémiu COVID-19 v Dolnooravskejnemocnici s poliklinikou MuDr. Ladislava Nádaši Jégého.

Špecifické ciele projektu sú:

• zabezpečiť prevenciu, diagnostiku a liečbu pacientov podozrivých alebo chorých na diagnózu COVID-19;

• zabezpečiť testovanie ochorenia COVID-19;

• zabezpečiť ochranu zdravotníckeho a iného personálu nemocnice pred ochorením COVID-19.

Projekt bude realizovaný prostredníctvom troch hlavných aktivít:

• Vybavenie DONsP pre zabezpečenie prevencie, diagnostiky a liečby pacientov podozrivých alebo chorých s diagnózou COVID-19

• Vytvorenie mobilného odberového miesta v DoNsP

• Ochrana pracovníkov DONsP pred ochorením COVID-19 a ochrana verejného zdravia.

Miesto realizácie: Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr.L.Nádaši Jégého Dolný Kubín, Nemocničná 1944/10, 026 01 Dolný Kubín

Harmonogram realizácie: 03/2020 – 12/2021

Tento projekt je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR).