Kamerové záznamy

Informačná povinnosť ku kamerovým záznamom

Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu o splnení informačných povinností podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“) a § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej tiež ako „zákon o OOÚ“) zdelením nižšie uvedených informácií.
1. Identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa:
Prevádzkovateľ: Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši-Jégeho, so sídlom Nemocničná 1944/10, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00 634 905, zastúpená: PhDr. Jozef Mintál MBA- riaditeľ, kontaktné údaje: email mintal@donsp.sk , telefónne číslo 043/5801 208
2. Kontaktné údaje zodpovednej osoby prevádzkovateľa:
Dotknutá osoba sa môže za účelom realizácie svojich práv podľa zákona o OOÚ obrátiť na zodpovednú osobu prevádzkovateľa jej kontaktovaním na e-mailovej adrese: advokat@banos.sk alebo na telefónnom čísle: 00421 944 114 264.
3. Účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania osobných údajov:
Účel: ochrana života, zdravia a majetku osôb a prevádzkovateľa a odhaľovanie kriminality
Právny základ:
Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby, a to záznam fyzickej podoby a prejavov fyzickej osoby, v zmysle čl. 6 ods.1 písm. f) Nariadenia a § 13 ods. 1 písm. f) zákona o ochrane osobných údajov (spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany okrem prípadov, keď nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov). Oprávneným záujmom je ochrana majetku prevádzkovateľa a jeho zamestnancov a ochrana života a zdravia zamestnancov. V súlade so zásadou proporcionality, prevádzkovateľ dospel k záveru, že ochrana majetku prevádzkovateľa (zamedziť krádežiam, ku ktorým dochádza v priestoroch prevádzkovateľa) a jeho zamestnancov (zamedziť krádežiam zvrškov a majetku zamestnancov, ktoré sú odložené v priestoroch prevádzkovateľa) a ochrana života a zdravia zamestnancov (prevádzkovateľ monitorovaním jeho priestorov autenticky a priebežné vyhodnocuje možné riziká na život a zdravie zamestnancov z pohľadu zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci) prevažuje nad záujmom ochrany súkromia dotknutej osoby, a to konkrétne spracúvania audio/video záznamu fyzickej podoby a prejavov dotknutej osoby. Život a zdravie zamestnancov prevažuje nad záujmom ochrany súkromia dotknutej osoby. Prevádzkovateľ spracúva audio/video záznam fyzickej podoby a prejav dotknutej osoby v časovom rozsahu maximálne 15 dní, a to súčasne za prísneho dodržiavania technických a organizačných opatrení prijatých prevádzkovateľom. Táto doba uchovania je nevyhnutná, nakoľko prevádzkovateľ po tom ako zistí krádež v jeho priestoroch, poskytne záznam orgánom činným v trestnom konaní, aby trestnú činnosť odhalili a zabezpečili nápravu. Po uplynutí doby 15 dní, prevádzkovateľ tento záznam automaticky zlikviduje. K takémuto záznamu resp. monitorovaniu kamerovým systémom má prístup len osoba, ktorá na to bolo poverená prevádzkovateľom, a to na základe prísneho dodržania všetkých pokynov, ktoré jej prevádzkovateľ udelil. Prevádzkovateľ na tento účel prijal technické a organizačné opatrenia o používaní kamerového systému
4. Identifikáciu príjemcu alebo kategóriu príjemcu, ak existuje
Štátne inštitúcie za účelom plnenia povinností prevádzkovateľa a to orgány činné v trestnom konaní a súdy
5. Doba uchovávania osobných údajov
Osobné údaje získané prostredníctvom kamerového systému prevádzkovateľa uchováva po dobu 15 dní.
6. Práva dotknutej osoby
Dotknutá osoba má právo:
➢ požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby,
Ako dotknutá osoba máte právo na poskytnutie zoznamu osobných údajov, ktoré od Vás máme k dispozícii ako aj informácie o tom ako Vaše osobné údaje spracúvame.
➢ na opravu osobných údajov,
Prijali sme opatrenia, aby sme uchovávali Vaše presné, úplné a aktuálne osobné údaje. Ak si myslíte, že Vaše osobné údaje, ktoré uchovávame nie sú presné, úplné a aktuálne, prosím informujte nás o tom.
➢ na vymazanie osobných údajov,
Ako dotknutá osoba nás môžete požiadať aj o vymazanie Vašich osobných údajov, ak sú na to splnené zákonom uvedené dôvody, napr. ak už účel spracúvania skončil.
➢ na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
Ako dotknutá osoba nás môžete pri splnení zákonných podmienok požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje, napr. za situácie ak si myslíte, že Vaše osobné údaje, ktoré uchovávame, sú nepresné a pod.
➢ namietať spracúvanie osobných údajov,
Ako dotknutá osoba máte právo namietať spracúvaniu Vašich údajov, v prípade, ak ste nadobudli presvedčenie, že na spracúvanie osobných údajov nemáme právny dôvod; napr. ak naše oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov neprevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby.
➢ podať návrh na začatie konania resp. sťažnosť na dozorný orgán,
Ako dotknutá osoba máte právo podať návrh resp. sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, https://dataprotection.gov.sk , Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk .
Dotknutá osoba môže požadovať výkon vyššie uvedených práv kedykoľvek, a to prostredníctvom emailu advokat@banos.sk, alebo písomne na poštovú adresu sídla prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ vybaví žiadosť dotknutej osoby v súvislosti s vyššie uvedenými právami v zákonných lehotách.
V Dolnom Kubíne, 24.5.2018