Zoznam voľných pracovných pozícií v DONsP.

Riaditeľ Dolnooravskej nemocnice s poliklinikou v Dolnom Kubíne vypisuje výberové konanie na obsadenie funkcie: Verejný zdravotník pre výkon odbornej činnosti v oblasti nemocničnej hygieny a epidemiológie:

        Kvalifikačné požiadavky:

 • VŠ vzdelanie II. stupňa v odbore  verejný zdravotník alebo špecializačné štúdium v odbore verejný zdravotník – epidemiológia infekčných ochorení
 • prax v odbore vítaná.

        Osobnostné predpoklady a zručnosti:

 • komunikatívnosť, príjemné vystupovanie, empatia
 • samostatnosť, iniciatívnosť, spoľahlivosť
 • analytické myslenie
 • organizačné schopnosti
 • flexibilita, kreativita
 • morálna bezúhonnosť
 • pokročilá úroveň práce s PC (MS Office)
 • znalosť príslušných legislatívnych predpisov
 • znalosť anglického jazyka v príslušnej odbornej terminológii

       Náplň činností:

 • vykonáva odbornú činnosť v oblasti prevencie a kontroly nozokomiálnych nákaz
 • plánuje, vypracováva, organizuje, koordinuje, kontroluje preventívne a represívne protiepidemické opatrenia a sleduje a hodnotí ich efektívnosť
 • vykonáva a hodnotí interné hygienicko-epidemiologické audity
 • vypracováva návrhy na opatrenia, ich účinnú kontrolu a argumenty pre rozhodovaciu činnosť manažmentu zdravotníckeho zariadenia
 • vypracováva a aktualizuje interné predpisy k zabezpečeniu hygienicko-epidemiologického režimu v prevádzke klinických a technických pracovísk
 • zabezpečuje konzultačnú činnosť v oblasti hygienických požiadaviek na materiálno-technické vybavenie ZZ pri investičných projektoch, výstavbe, stavebných úpravách a reorganizáciách v súlade s požiadavkami platnej legislatívy
 • spolupracuje s externými kontrolnými, akreditačnými a certifikačnými orgánmi pri zabezpečení požiadaviek na ochranu zdravia
 • zabezpečuje metodickú a vzdelávaciu činnosť pre zamestnancov v oblasti hygienicko-epidemiologickej problematiky, platnej legislatívy, interných predpisov, bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci,  prevencii nemocničných a profesionálnych infekcií
 • v spolupráci s PZS identifikuje a hodnotí jednotlivé faktory pracovného prostredia.

Platové podmienky: 850,- Eur/absolvent, v prípade špecializácie osobné rokovanie o platových podmienkach.

Termín nástupu: dohoda

Ponúkame: prácu v stabilnom kolektíve, finančné ohodnotenie v zmysle vnútorných predpisov,  možnosť ďalšieho vzdelávania, podpora profesného rastu.

Žiadosti spolu s profesijným životopisom zasielajte na adresu:

Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L.N.Jégého Dolný Kubín

Personálne oddelenie, Nemocničná 1944/10

026 01  Dolný Kubín

Informácie: t.č.: 043/5801288, personálne oddelenie

e-mail: balkovaHYPERLINK “mailto:balkova@donsp.sk”@donsp.sk

web: www.donsp.sk

Termín: 31.05.2019

 

Riaditeľ Dolnooravskej nemocnice s poliklinikou v Dolnom Kubíne vypisuje výberové konanie na obsadenie funkcie: právnik – špecialista pre verejné obstarávanie

Kvalifikačné predpoklady: – VŠ:  II. stupeň – vzdelanie v odbore právo,

– znalosť Zákonníka práce a Občianského zákonníka, občianská a morálna bezúhonnosť,

  prax výhodou,

– znalosť zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  v znení neskorších predpisov

– znalosť práce v EKS a EVO systéme vítaná,

 

Ďalšie predpoklady:

 • bezúhonnosť,
 • zodpovednosť,
 • samostatnosť,
 • vysoké pracovné nasadenie,
 • zmysel pre tímovú prácu, komunikačné zručnosti,
 • znalosť práce s PC na užívateľskej úrovni (MS Office – Word, Excel, Internet, Power point),
 • spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku.

Platové podmienky: 900,- Eur/absolvent, v prípade právnika s praxou osobné rokovanie o platových podmienkach.

Termín nástupu: dohoda

Ponúkame: prácu v stabilnom kolektíve, finančné ohodnotenie v zmysle vnútorných predpisov,  možnosť ďalšieho vzdelávania, podpora profesného rastu.

Žiadosti spolu s profesijným životopisom zasielajte na adresu:

Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L.N.Jégého Dolný Kubín

Personálne oddelenie, Nemocničná 1944/10

026 01  Dolný Kubín

Informácie: t.č.: 043/5801288, personálne oddelenie

e-mail: balkova@donsp.sk

web: www.donsp.sk

Termín: 31.05.2019

 

Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L.N. Jégého Dolný Kubín príjme do pracovného pomeru lekárov:

Detské oddelenie – Voľná pracovná pozícia :  žiadna

Gynekologicko – pôrodnícke oddelenie – Voľná pracovná pozícia :žiadna

Novorodenecké oddelenie – Voľná pracovná pozícia :    žiadne

Neurologické oddelenie – Voľná pracovná pozícia : žiadne

Chirurgické oddelenie – Voľná pracovná pozícia :  Lekár ( so špecializáciou),   Plat: v zmysle zákona 578/2004  §80 a

Interné oddelenie – Voľné pracovné pozície : Sanitárka, Plat: v zmysle zákona 578/2004  §80 a

Fyziatricko – rehabilitačné oddelenie – Voľná pracovná pozícia : žiadna

Oddelenie klinickej biochémie, klinickej  hematológie a transfúziológie. – Voľná pracovná pozícia : žiadna

Oddelenie klinickej mikrobiológie – Voľná pracovná pozícia : žiadna

Oddelenie rádio diagnostické  – Voľná pracovná pozícia : žiadna

Patológia a prosektúra – Voľná pracovná pozícia : žiadna

Ortopedické oddelenie  – Voľná pracovná pozícia : žiadna

Oddelenie dlhodobo chorých – Voľná pracovná pozícia : 1 lekár.   Plat: v zmysle zákona 578/2004 §80a

Oddelenie anestézie a intenzívnej medicíny – Voľná pracovná pozícia :   žiadna

Centrálne operačné sály: Voľné pracovné pozície:      žiadna

Psychiatrická ambulancia: žiadne

Nemocničná lekáreň – Voľné pracovné miesta pozícia : žiadna

Oddelenie liečebnej výživy a stravovania :    1 vyučené kuchárky najlepšie s praxou Plat : v zmysle ZP a vnútroorganizačnej smernice.

Informácie: t.č.: 043/5801288, personálne oddelenie

e-mail: balkova@donsp.sk

web: www.donsp.sk


Stránka je pravidelne upravovaná, preto si pravidelne kontrolujte stav voľných pracovných pozícií.