Verejné obstarávanie

Profil obstarávateľa

Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ladislava Nádašiho Jégé Dolný Kubín je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zadávanie zákaziek nemocnica uskutočňuje v zmysle platnej právnej legislatívy zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní, Smernice č. 101/2012 o verejnom obstarávaní v podmienkach Žilinského samosprávneho kraja a organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti a Organizačnej Smernice S 09 Nakupovanie.

Dolnooravská nemocnica s poliklinikou Dolný Kubín uskutočňuje zadávanie zákaziek na dodanie tovaru, poskytnutie služieb a uskutočnenie stavebných prác aj s využitím EVOSERVISU.

I N F O R M Á C I A
týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

/OBSTARÁVATEĽA /OSOBY PODĽA § 7

Úradný názov: Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr.L.N.Jégého Dolný Kubín
Poštová adresa: Nemocničná ul. 1944/10
Mesto/obec: Dolný Kubín PSČ: 026 14
IČO: 00634905
Kontaktná osoba: Ing. Dáša Smoleňová
E-mail: smolenova@donsp.sk Telefón: 043/5801499

2. ZADÁVANÁ ZÁKAZKA

Názov pridelený zákazke: Prístrojové vybavenie mamografického centra DONsP Dolný Kubín
Zverejnenie oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania /oznámenia použitého ako výzva na súťaž (výzvy na predkladanie ponúk): Číslo oznámenia a dátum vydania v Úradnom vestníku Európskej únie : 2014/S 025-039187, dňa 5.2.2014Číslo oznámenia a číslo a dátum vydania vo Vestníku verejného obstarávania: 1763-MST, Vestník č. 24/2014 zo dňa 4.2.2014

3. INFORMAČNÁ POVINNOSŤ

Označenie relevantnej informačnej povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona: otváranie častí ponúk „Ostatné“otváranie častí ponúk „Kritériá“
Dátum otvárania predmetných častí ponúk: 18.3.2014 o 9,00 hod
Dátum odoslania tejto informácie: 14.3.2014

 

I N F O R M Á C I A
týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)

 1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

/OBSTARÁVATEĽA /OSOBY PODĽA § 7

 

Úradný názov: Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr.L.N.Jégého Dolný Kubín
Poštová adresa: Nemocničná ul. 1944/10
Mesto/obec: Dolný Kubín PSČ: 026 14
IČO: 00634905
Kontaktná osoba: Ing. Dáša Smoleňová
E-mail: smolenova@donsp.sk Telefón: 043/5801499

2. ZADÁVANÁ ZÁKAZKA

Názov pridelený zákazke: Prístrojové vybavenie mamografického centra DONsP Dolný Kubín
Zverejnenie oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania /oznámenia použitého ako výzva na súťaž (výzvy na predkladanie ponúk): Číslo oznámenia a dátum vydania v Úradnom vestníku Európskej únie : 2014/S 025-039187, dňa 5.2.2014 

Číslo oznámenia a číslo a dátum vydania vo Vestníku verejného obstarávania: 1763-MST, Vestník č. 24/2014 zo dňa 4.2.2014

3. INFORMAČNÁ POVINNOSŤ

Označenie relevantnej informačnej povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona:  otváranie častí ponúk „Ostatné“otváranie častí ponúk „Kritériá“
Dátum otvárania predmetných častí ponúk: 16.4.2014 o 10,00 hod
Dátum odoslania tejto informácie: 14.4.2014