Verejné obstarávanie

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:

Názov : Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši – Jégého Dolný Kubín
Sídlo : Nemocničná ul. 1944/10, 026 01 Dolný Kubín

IČO : 00634 905  DIČ : 2020563754

Zatriedenie verejného obstarávateľa : § 7 ods. 1 pís. d) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zastúpená : PhDr. Jozef Mintál, MBA, riaditeľ DONsP Dolný Kubín

Kontaktná osoba :  Ing. Dáša Smoleňová  tel. : +421 43 5801 499  e-mail :  smolenova@donsp.sk

Podľa § 64 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní zverejňujeme informácie a dokumenty z procesu verejného obstarávania  v profile verejného obstarávateľa dostupného nawebovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie :

Úrad pre verejné obstarávanie

Dokumenty na stiahnutie