Rýchla lekárska pomoc

Poskytovateľ:

DONsP od 15.02.2014 opäť patrí medzi poskytovateľov Záchrannej zdravotnej starostlivosti (ZZS).

Prevádzkuje ambulanciu Rýchlej lekárskej pomoci  (RLP) v Dolnom Kubíne.

Vybavenie:

Stanica RLP  DONsP v Dolnom Kubíne je vybavená 2 vozidlami záchrannej služby s novým  špecifickým materiálno-technickým vybavením ako sú najmodernejšie  prenosné  prístroje: defibrilátor, ventilátor, dýchací samorozpínací vak,  odsávačka, lineárny dávkovač, glukometer, pulzný oxymeter, ďalej transportné a fixačné prostriedky, zariadenia na oxygenoterapiu, pomôcky na zabezpečenie priechodnosti dýchacích ciest a intraoseálnych vstupov,  príslušné medikamenty, špecializovaný zdravotnícky materiál.

Jedno z vozidiel slúži ako zálohové, prípadne jeho prostredníctvom zabezpečuje zdravotnícku činnosť RLP DoNsP na rôznych športových, kultúrnych a prezentačno – edukačných podujatiach.

Lokalizácia: v priestoroch multifunkčnej budovy na ul. Radlinského 60, Dolný Kubín

Prevádzka: nepretržitá v 12 hodinových zmenách

pracujú  v štyroch posádkach   :

lekár– záchranár- vodič záchranár

Výjazdová posádka RLP DoNsP  poskytuje v spolupráci s krajským  operačným strediskom (KOS) záchrannej zdravotnej služby a na základe jeho pokynov odbornú neodkladnú prednemocničnú starostlivosť všetkým osobám v kritických stavoch, ktoré bezprostredne ohrozujú ich život.

Cieľom nasadenia je čo najrýchlejšie poskytnutie prednemocničnej neodkladnej starostlivosti, s výjazdom do 1 minúty od nahlásenia výjazdu operátorom KOS zo Žiliny, ktorí preberajú tiesňové volania na číslach 112 a 155 z celého Žilinského kraja a posádky sú vybavené mobilnými telefónmi na preberanie výziev z KOS na výjazd.

Podľa pokynov KOS vykonávame zdravotnícku starostlivosť formou zásahov, rozdelených na:

  • primárne zásahy – kde RLP posádka zasahuje ako prvá zdravotnícka pomoc u pacienta, zásahy pri  hromadných nešťastiach, katastrofách a iných mimoriadnych situáciách
  • primárne transporty – kde sa zabezpečuje transport pacienta k prvotnému nemocničnému ošetreniu po ošetrení zdravotníckou zložkou (napr. na ambulancii),
  • sekundárne transporty – ktoré predstavujú dopravu pacientov medzi zdravotníckymi zariadeniami.

Pri svojej činnosti spolupracujeme s ostatnými zložkami integrovaného záchranného systému, najmä príslušníkmi Hasičského záchranného zboru a Policajného zboru, zdravotníckymi i nezdravotníckymi pracovníkmi špecializovaných oddelení  DoNsP Dolný Kubín a ostatných zdravotníckych zariadení.

Vzdelávanie:

Poskytovateľ – DoNsP zabezpečuje sústavné vzdelávanie členov posádok RLP Dolný Kubín v súlade s §42 zákona 578/2004 Z.z. Vzdelávací program je zabezpečený v pravidelných intervaloch v súlade s najnovšími poznatkami lekárskej vedy, v súlade s odporučeniami ERC a štandardnými terapeutickými a diagnostickými postupmi. Súčasťou vzdelávacích programov je okrem teoretickej prípravy aj praktický výcvik prostredníctvom modelových situácií, testovanie a získavanie kreditov podľa SACCME.

Naše posádky sa zúčastňujú i na rôznych športových podujatiach ako napríklad MOTOCROS   Žaškov a Žaškovský mini maratón ako Rýchla zdravotnícka pomoc.