Interné oddelenie.

Interné  oddelenie  patrí k základným oddeleniam DONsP L. N. Jégé v Dolnom Kubíne. Je lokalizované na prvom poschodí monobloku .  Oddelenie je členené na  dve samostatné jednotky s kompletným zariadením ako interné  oddelenie muži a interné  oddelenie ženy.

Interné    oddelenie  ženy:

Počet postelí: 23

Kontakt – tel.:043 -5801 -463

Interné odelenie  muži:

Počet postelí: 20

Kontakt – tel.: 043 -5801 -381

Izby sú väčšinou trojposteľové, na každom trakte je izba dvojposteľová.  Do budúcnosti  plánujeme  zdriadenie nadštandartných izieb s komplexným vybavením a vlastným sociálnym zariadením. Z odborného hľadiska naše  oddelenie  zabezpečuje  komplexnú starostlivosť  na vysokej úrovni pre pacientov s internými ochoreniami,  predovšetkým pre našu spádovú oblasť.  Toto  môžeme dosiahnuť len v úzkej spolupráci so SVALZ – ovými  oddeleniami a predovšetkým  odbornými  ambulanciami – kardiologickou, neštátnou  gastroenterologickou, hematologickou, neštátnou nefrologickou,  neštátnou ambulanciou pre diabetologiu a endokrinné poruchy, neštátnou  ambulanciou klinickej imunológie, neštátnou amb. POKO, neštátnou dialýzou  ako i neštátnou ambulanciou  respiračných chorôb.  Pri diagnostike a liečbe  našich pacientov úzko spolupracujeme   s ostatnými    odbornými oddeleniami  ako i vyššími zdravotníckymi zariadeniami, predovšetkým  Martinskou fakultnou nemocnicou, ÚVN Ružomberok,  ako i SÚSCH a Národným onkologickým ústavom v Bratislave.

Osobitnou súčasťou nášho  oddelenia je JIS, ktorá je lokalizovaná na  prízemí  bloku A časti našej nemocnice.

Interné oddelenie JIS:    8 elektropolohovateľných akútnych postelí  vo vysokom štandarde. Jedna izba nadštandardná vybavená samostatným WC, sprchou, TV, vysoko rýchlostným internetom elektrický polohovateľnou posteľou.

Kontakt – tel.: 043 -5801- 297

Je  prispôsobená na zvládnutie  akútnych stavov vo  vnútornom lekárstve  –  predovšetkým  akútnych koronárnych syndrómov, s úzkou spoluprácou s kardiologickým centrom  Roosweltovej nemocnice  B. Bystrica, ako i závažných metabolických stavov. Je vybavená modernou  monitorovacou technikou s možnosťou invazívnych  vyšetrení, včítane zabezpečenia  dočasnej externej kardiostimulácie.

Pre diagnostiku ischemickej choroby srdca  ako i stratifikácii pacientov  s dokázanou koronárnou chorobou srdca a pacientov po infarkte myokardu slúži ambulancia funkčného vyšetrovania.

Lekári :

Primár oddelenia:  MUDr. Peter Letavay :

Kontakt – tel.: 043 -5801 -302

E-mail: letavay@donsp.sk

Zástupca  primára odd. –   MUDr. Ďurmek Igor

Kontakt: 043- 5801 -346

Vedúci lekár JIS oddelenia:    MUDr.  Michal Piskor:  Kontakt – 043  5801 297, 043 5801 296; 043 5801 289

Špecializované ambulancie :

Kardiologická ambulancia:  MUDr. Peter Letavay

Ambulancia   funkčnej diagnostiky:  MUDr. Igor Ďurmek

Kontakt – tel.:  043- 5801- 345

Interná príjmová ambulancia:

Kontakt – tel.:  043- 5801- 460;       043-5801-462

Kardiologická ambulancia : MUDr. Peter Letavay, č. t. 043/5801 331

od 1.10.2013 ordinačný deň  štvrtok     od 9,00 do 14,00 hod.

Objednávanie iba v ordinačný deň na tel. čísle  043/5801 337

Lekári  interného oddelenia043- 5801- 346

MUDr. Letavay
MUDr. Michal Piskor
MUDr. Juraj Jankovič
MUDr. Miroslava Škuntová
MUDr. Igor Ďurmek
MUDr. Celecová Zuzana
MUDr. Martina Mikešová
MUDr. Garajová Zuzana
MUDr. Kožičková Jana
MUDr. Smiková Veronika
MUDr. Alexandra Sereková
MUDr. Loneková Tatiana
MUDr. Iveta Ondrušová
MUDr. Leláková Simona
MUDr. Metesová Miroslava
MUDr. Michelčíková
MUDr. Adamcová Zuzana
MUDr. Anna Chlepková
MUDr. Petra Pružinská
MUDr. Juraj Mazúr
MUDr. Slavomíra Velebná

Vedúca sestra oddelenia: Mgr. Alena Maťková

Kontakt – tel.: 043 -5801- 293